Spring til indhold

Videnscenter For Trykprøvning

(Blowerdoor)


Trykprøvning 10

Med et stigende fokus på energibesparelser og sundt indeklima, har man i Danmark sat krav til bygningers tæthed. En tæt og trykprøvet bygning mindsker ikke kun varmetabet og trækgener, men skaber også en stor besparelse på energiregningen. CB Group har af en uafhængig institution ladt sig certificere til at udføre trykprøvning (tæthedstest). 
Vores store erfaring indenfor trykprøvning gør, at vi kan udføre alle typer af opgaver for både private og virksomheder i hele Danmark.

VORES CERTIFICERING ER DIN GARANTI FOR EN KORREKT UDFØRT TRYKPRØVNING

Emner på denne side

 • Trykprøvning af Nybyggeri
 • Krav til Tæthed
 • Er det lovpligtigt?
 • Hvordan foregår en tæthedsprøve?
 • Hvem kan udføre testene?

Mere om Trykprøvning

1. Blowerdoor

Blowerdoor er et udtryk, som kommer fra den metode der anvendes til at trykprøve en bygning. Der monteres en ventilator (blower) i en af husets udvendige døre. Blæseren/ventilatoren er styret af en pc, som måler trykforskellen mellem ude og inde, og kan dermed styre trykket i boligen samt hastighed på ventilatoren. Via ventilatoren trækkes alt luft ud af huset for at skabe undertryk i huset.

2. Undertryk

Undertrykket medfører at luft, for at udjævne undertrykket, finder vej ind i huset via husets utætheder i klimaskærmen. Den luftmængde, som i løbet af denne proces kører gennem huset, måles og udtrykkes som et gennemsnit i liter pr. sekund pr. kvadratmeter (l/s pr. m2). De aktuelle utætheder i et hus kan identificeres ved hjælp af røg, vindmåler eller termografering.

3. Udførelse af målingen

Blowerdoor test bliver udført på følgende måde: En dør eller et vindue tages ud af huset og erstattes med en særlig dør eller et vindue, der er helt tætsluttende og lufttæt og har en ventilator indbygget. Ved hjælp af ventilatoren blæser man luft ind i huset og skaber derved et overtryk inde i det. Overtrykket gør, at luften vil trænge ud gennem sprækker og andre utætheder.

4. Konstant tryk

Ligeledes skabes der et undertryk, ved at suge luft ud af huset. Det vil trække luft udefra ind i huset gennem utætheder. Ved at måle hvor meget luft der skal blæses ind i huset pr. sekund for at holde overtrykket/undertrykket i huset konstant, får man et mål for, hvor tæt huset er. Efterfølgende vil der blive udfærdiget et dokument der viser resultatet af testen. Tæthedsprøve/trykprøvning er harmløst.

5. Bygningsreglement

Bygningsreglementet 2015 stiller krav om, at 10 % af alle nye bygninger skal trykprøves. Alle, altså 100 procent, af bygninger opført efter lavenergiklassen 2020 skal som udgangspunkt trykprøves.

Bygningsreglementet samt DS/EN 13829 & DS/EN ISO 9972 normerne sætter standarderne for hvordan trykprøvningen skal foretages.

Klasse 2010:
Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa.

Klasse 2015:
Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa.

Klasse 2020:
”Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 0,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa.

Kilde: BR15, kap. 7.2.1, stk. 4.

6. Certificeret virksomheder

Testen bør udføres af en certificeret virksomhed, som beskæftiger sig med tæthedsundersøgelse af bygninger, termografi og tilknyttet rådgivning.

CB Group har af en uafhængig institution ladet sig certificere til at udføre målinger. Certificering til at udføre tæthedsmåling (trykprøvning) af bygninger sker efter standarden DS/EN 13829 i kombination med certificering for kvalitetsledelse efter ISO 9001.

Trykprøvning artikler

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal man teste tætheden af et nyt hus?
I et meget utæt hus vil der være træk, og desuden vil gulve og vægge føles kolde på overfladen. Det gælder også, selvom huset er velisoleret.

Hvordan sikrer du, at dit nye hus er blevet Blower door-testet?
Hvis du køber et nyt hus af et typehusfirma eller du af andre årsager ikke selv har stået for byggeriet, bør du sikre dig, at der er lavet en Blower Door-test på huset.

Hvad koster en Blower Door-test?
En Blower door-test koster typisk fra omkring 4000 kr. til 6000 kr. inkl. moms.

Hvornår skal du få en udført Blower Door-test?
Blower Door testen skal udføres, når dampspærren ikke længere er synlig, og alle gennemføringer af installationer er udført for el, ventilation, vand, varme emhætte, afløb m.m. Desuden skal alle vinduer og døre være færdigmonteret.

5 gode råd før udførsel af tæthedstest

 1. Sørg for alt er fuget og malet inden testen udføres.
 2. Sørg for at brændeovne og pejse er slukkede.
 3. Sørg for at alle ventiler til vinduer og lign. er lukkede.
 4. Sørg for at byggeriet generelt er afsluttet.
 5. Sørg for at arbejdet bliver udført af en certificeret.

Vigtigt at vide

Hvordan finder du ud af, hvor huset er utæt?
Hvis Blower Door-testen viser, at huset ikke lever op til bygningsreglementets krav til tæthed, er næste skridt at finde ud af, hvor huset er utæt, så du kan få det tætnet. Der findes flere forskellige metoder til at finde ud af, hvor huset er utæt. Der er dog intet lovkrav, der angiver, hvilken metode du skal anvende. Metoderne er Termografi og Brug af røg.

Termografi
En måde at kortlægge hvor i huset der er utætheder, er ved hjælp af en termografisk undersøgelse. Termograferingsudstyret fungerer som en slags kamera, hvorved der tages billeder af den indvendige og udvendige del af dit hus. Da kameraet er temperaturfølsomt, angives med forskellige farver de lokationer, hvor der er temperaturforskelle. Dermed kan du ud fra billedet se, hvor varmen trænger ud gennem utætheder.

Brug af røg
En anden mulighed er at anvende røg til at lokalisere utæthederne. Ved at skabe et overtryk, samtidig med at en røgmaskine producerer røg, er det muligt at finde de steder, hvor der skal udføres reparationer, da røgen vil trænge ud de steder, hvor der er utætheder.

Relevante artikler

Bolius artikel
SBI – Nye store bygninger er lufttætte
BR15 – Kravene til tæthed

Relevante links

Ældre video om trykprøvning
BedreBoligliv om tæthed
Termo-Service om Tæthedsprøvning

Trykprøvning, tæthedstest (Blowerdoor test)

Trykprøvning

Med et stigende fokus på energibesparelser og sundt indeklima, har man i Danmark sat krav til bygningers tæthed. En tæt og trykprøvet bygning mindsker ikke kun varmetabet og trækgener, men skaber også en stor besparelse på energiregningen. CB Group har af en uafhængig institution ladt sig certificere til at udføre trykprøvning (tæthedstest). Certificering til at udføre trykprøvning af bygninger sker efter standarden DS/EN 13829/EN ISO 9972 i kombination med certificering for kvalitetsledelse efter ISO 9001. Vores store erfaring indenfor trykprøvning gør, at vi kan udføre alle typer af opgaver for både private og virksomheder i hele Danmark.

Hvad kan vi tilbyde

Hos CB group ApS kan vi tilbyde 100 % uvildig rådgivning og udførsel af trykprøvning-/bloowerdoor test. Vi trykprøver alle typer af bygninger, store som små, og vores energirådgiver står altid klar til at yde gratis lækagesporing i tilfældet af, at bygningen ikke består den pågældende trykprøvning. Ud over at være udførende indenfor trykprøvning af bygninger, afholder vi trykprøvningskurser og informations møde. Her kan interesserede håndværkere, entreprenører og bygherrer-rådgiver mf. få del i vores viden omkring hvordan man bedst sikrer bygningen er tæt, så den overholder de pågældende krav fra kommunen.

Hvordan foregår en trykprøvning

En dør eller et vindue tages ud af bygningen og erstattes med en særlig dør eller et vindue, der er helt tætsluttende og lufttæt og en Blowerdoor har en ventilator indbygget. Ved hjælp af en Blowerdoor og indbygget ventilator blæser man luft ind i bygningen og skaber derved et overtryk. Overtrykket gør, at luften vil forsøge at trænge ud gennem sprækker og andre utætheder.

Ligeledes skaber en Blowerdoor undertryk, ved at suge luft ud af bygningen. Det vil trække luft udefra ind i bygningen gennem utætheder. Ved at måle hvor meget luft der skal blæses ind i bygningen pr. sekund for at holde overtrykket/undertrykket i bygningen konstant, får man et mål for, hvor tæt bygningen er. Efterfølgende vil der blive udfærdiget et dokument der viser resultatet af testen.

En trykprøvning bør udføres af en certificeret virksomhed, som beskæftiger sig med tæthedsundersøgelse af bygninger, termografi og anden tilknyttet rådgivning.

Hvornår skal der trykprøves

Ifølge bygningsreglementet skal der foretages tæthedstest hvis:

 • Kommunen stiller krav herom i byggetilladelsen
 • Energirammen forudsætter en øget tæthed, som skal dokumenteres ved en trykprøvning

Det er vigtigt at pointere, at kun et trykprøvet etageareal/bygning må indregnes i energimærket ellers anføres standard værdien.

Tæthedskrav ved trykprøvning

Kravene til tæthed er, at luftskiftet ikke må overstige en bestemt mængde luft (l/s) pr. m²opvarmet bruttoetageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Trykprøvning består af en række målinger ved undertryk og overtryk, resultatet angives som et gennemsnit af disse ved 50 Pa. De 50 Pa gengiver en vindpåvirkning på ca. 10m/s udenfor.

 • BR 10 må luftskiftet ikke overstige 1,5 l/s pr m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa.
 • Lavenergibygning klasse 2015 må luftskiftet ikke overstige 1,0 l/s pr m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa.
 • Lavenergibygning klasse 2020, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² opvarmet bruttoetageareal ved 50 Pa.

Lækagesporing i tilfælde af utætheder

Består din bygningen ikke en trykprøvning yder CB Group gratis lækagesporing i et vist omfang. En lækagesporing vil blive dokumenteret og eventuelle lækager vil fremgå af rapporten, hvor beskrivelse til udbedring og billedmateriale ligeledes vil fremgå.

Vores energirådgiver er specialister i lækagesporing og benytter udstyr som Elma røgkanon og termografi kamera til sporing af utætheder i bygningens klimaskærm.

Trykprøve ved erhverv, industri og større byggerier

Ingen byggerier er for store til at man kan foretage en trykprøve, det er kun et spørgsmål om at have tilstrækkeligt måleudstyr og ekspertisen til at udføre opgaven.

CB Group er en af de få virksomheder i Danmark, som både er certificeret i blowerdoor test og energimærkning. Vi kan derfor både udføre Blowerdoor test og energimærke i industribygninger, idrætshal, logistik center, business center og andre store byggerier. Har du spørgsmål så kontakt os på 29821361 eller Info@cbgroup.dk i dag.

 

Værd at vide om trykprøvning

Hvordan skal jeg forholde mig til en trykprøvning

Ved en Blowerdoor test / tæthedstest behøves der ikke tages særlige hensyn, eller gøres særlige tiltag i forhold til indbo og husdyr i boligen. En Blowerdoor test foregår ganske harmløst, og trykket der opbygges under en Blowerdoor test kan ikke mærkes på hverken dyr eller mennesker. Det er ligeledes ganske harmløst at opholde sig i bygningen under Blowerdoor testen.

Bestemmelse om tæthed / Blowerdoor test

Kommunen kan stille krav om, at der foretages en Blowerdoor test i den færdige bygning til dokumentation af, at kravet til lufttæthed er opfyldt – Altså at der er udført en trykprøvning. For bygninger der opfylder mindstekravene i BR 10 skal der stilles krav i mindst 5 pct. af byggesagerne. For bygninger, der opføres efter lavenergiklasse 2015 eller bygningsklasse 2020, skal der altid foreligge dokumentation for tætheden vha. en trykprøvning.

Kvalitetskontrol

Såfremt et firma gennem sin kvalitetskontrol og trykprøvning test er sikker på, at bygningerne har et lavt luftskifte ved trykprøvning og dokumenterer dette efterfølgende, kan firmaet benytte denne tæthed i forbindelse med eftervisning af, at energirammen er overholdt.

Grundlaget for tæthedskrav

Måling af tæthed sker på grundlag Blowerdoor test efter DS/EN 13829, Bygningers termiske ydeevne. Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger, der opføres med overtryk skabt ved en tæthedstest. Tæthedstest kan foretages for en hel bygning. For etageboliger kan tæthedstesten dog også foretages for en eller flere boliger.

Hvem kan foretage en Blowerdoor test

I bygningsreglementet er der ikke særskilte krav til de virksomheder, der foretager en Blowerdoor test. Det er imidlertid væsentligt, at de personer, der foretager målingerne, har den tilstrækkelige viden om tæthedsmålinger, og er i stand til at tolke måleresultaterne og der anvender kalibreret måleudstyr, som måler korrekt.

Højne kvalitet

For at højne kvaliteten og pålideligheden af firmaernes målinger er der etableret to certificerings-ordninger, der hver for sig certificerer virksomheder, som kan foretage en trykprøvning og en tæthedstest. CB Group er et certificeret firma der er underlagt kontrol, som sikrer kvaliteten af udførte tæthedstest.

Certificeringsordninger

De to certificerings-ordninger er etableret af:

 • Byggeriets Kvalitetskontrol A/S og
 • Dansk Standard
trykprøvning

Alle virksomheder, der opfylder betingelserne, kan blive certificeret af en af de to udbydere. Ingen af de to ordninger er indtil videre akkrediteret af DANAK.

trykprøvning-1
Trykprøvning erhverv
trykprøvning- lækagesporing-1
trykprøvning-termografi