Spring til indhold

skimmel-viden-problematik

VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt

Problematikker ved skimmel


Skimmel problematikker

1. Skimmel angreb

Hvis du har mistanke om, at din bolig er angrebet af skimmelsvamp, er det vigtigt at få det undersøgt nærmere, da skimmelsvamp i boliger i værste fald kan gøre dig syg. I en praktisk hverdag handler kortlægning af skimmelsvampeudsættelse om kortlægning af fugt og fugtskader. Skimmelsvamp kan være synlig som belægninger på bygnings materialer.

2. Skimmel dannelse

Skimmelsvamp dannes, når svampen har marginale vækstbetingelser (for lidt fugtighed eller nærings substrat) og er en mere hårdfør livsform. skimmelsvampen kan forurene indeklimaet i større grad, der kan være en karakteristisk lugt af mug/kælder/sommerhus, før svampen er synlig.

3. Skimmel allergi

Ofte forbinder man skimmelsvamp i boligen med symptomer på allergi, kløende øjne , bihulebetændelse, nysen , hoste, åndedrætsbesvær og astmalignende symptomer, men pga. symptomernes almene karakter er de svære at skelne fra tilsvarende symptomer udløst af andre årsager. Der kan sandsynligvis indgå en række indeklimamæssige forhold som årsag (støv, træk, lugt mv.), men skimmelsvampe og deres produkter menes at bidrage selvstændigt til disse symptomer.

4. Giftig sporer

Det er vigtigt at pointere at alvoren af en skimmelproblem relateres til skimmelsvamp arten. Nogle skimmelsvamp arter, fremkalder kraftig reaktion imens andre er forbundet med mildere reaktion. skimmelsvamp kan udskille kemiske stoffer (i spore), der er kritisk, mens andre udskiller kemiske stoffer, som er giftige, som kan give anledning til alvorlige helbredsmæssige problemer. Her er det vigtigt her, at forholde sig til at døde skimmelsvampe også vil kunne påvirke dit heldbred.


Hvor forekommer skimmelsvamp i boligen

1. Undersøgelse

Foretages en skimmelsvamp undersøgelse er det derfor vigtigt at fastlægge levende og døde skimmelsvampespore, samt skimmelsvamp arterne. Skimmelsvampsporer dannes, når svampen har marginale vækstbetingelser, og er en mere hårdfør livsform, som kan forurene indeklimaet i større grad.

2. Arter

Der findes mange forskellige arter af skimmelsvampe, de hyppigst forekommende skimmelsvampe i opfugtet bygningsmateriale er Aspergillus versicolor, Penicillium chrysogenum, stachybotrys chartarum/atra  og Cladosporium sphaerospermum og samt andre.

3. Spredning

Skimmelsvampe formerer sig ved hjælp af sporer, en slags frø, som de gennem luften kan sprede vidt omkring. Under gunstige betingelser vil skimmelsvampesporerne spire, vokse ud som hyfer (celletråd) og dermed danne et mycelium (væv af svampens celletråde) man kan se typisk som sorte, hvidlige, brunlige eller blågrønne kolonier på bygningsmaterialet. I myceliet dannes millionvis af nye sporer som spredes med vinden.

4. Skimmelvækst

Skimmelvækst kan forekomme overalt i bygningen blot de rette betingelser er til stede. Byggematerialer bestående af organiske materialer så som gipsplader, tapet, træ, finer mv. er særligt udsatte, men skimmelsvamp kan også trives på våd beton og murværk. Jordslåethed som skyldes sortpigmentrede skimmelsvamp.

5. Sortpigment skimmelsvamp

Dette ses typisk ved lavere temperaturer på f.eks.. kuldebroer, vindueslysninger, koldtvandsrør mv. Mangelfuld rengøring i hjemmet vil desuden kunne give grobund for skimmelvækst. Husstøvet består af organiske materialer som skimmelsvampene kan leve af. Der vil altid være et vist baggrundsniveau af skimmelsvampe i din bolig.

6. Miljø for skimmel

Problemet opstår først, hvis forholdene tillader en vækst af skimmelsvamp, og her skal tre betingelser være opfyldt, fugt, varme og organisk materiale. Derfor er den afgørende faktor af for skimmelsvamp vækst om der er i boligen, – fugt. Uhensigtsmæssige fugtforhold i boligen kan skyldes konstruktionsmæssige forhold, vandskader eller uhensigtsmæssige brugsvaner.

7. Forekommende skader

Konstruktion betingede skader opstår f.eks. ved mangelende eller utilstrækkelige fugtspærre i bygningens mur-gulv eller loftkonstruktioner, kuldebroer, forkert udført efterisolering og manglende ventilation af f.eks. tagkonstruktioner eller krybekælder. Vandskader ses typisk ved utætte vandrør eller kloakrør, tag og tagrender. Bruger betingede forhold kan f.eks. være tørring af tøj manglende udluftning.


Undersøgelse af skimmelsvamp

1. Hvordan undersøger man

En undersøgelse for skimmelsvampeangreb i bygningen bør altid være destruktiv. Kun derved kan man i tilstrækkelig grad få afdækket skjulte forekomster af skimmelsvamp. Særligt i fugtige bygninger skal der udvises agtpågivenhed i de skjulte konstruktions-dele hvor fugt har svært ved at slippe væk og derfor giver grobund for skimmelvækst.

2. Analysemetoder

Efter vandskader skal man være ekstra påpasselig med at få undersøgt hulrum i skillevægge. Der findes adskillige analysemetoder til påvisning af skimmelsvamp. Ingen af metoderne kan sammenlignes direkte. Det er derfor meget vigtigt, at den der udfører analyserne kender til den valgte metodes både svagheder og styrker. CB Group har uddannede/certificerede personale til at udføre en grundig gennemgang af din bolig.

3. Undersøgelses metoder

 • Mycometer Luftanalyser- er analyser der opsamles direkte fra luften ved hjælp af specielt opsamlingsudstyr
 • Mycometer Surface- analyserer på et enzym som er karakteristisk for skimmelsvamp.

4. Flere undersøgelses metoder

 • Kontaktaftryk- er en lille plastikskål (agar) med et dyrkningsmedium som kan aftrykkes på en overflade, hvorved skimmelvækst, sporer mv. overføres til dyrkningsmediet og derefter hjembringes til dyrkning på laboratoriet i ca. 7 dage.
 • Dna analyse, der ud fra en støv- eller luftprøve kan afgøre om der er vækst af skimmelsvamp i den pågældende bygning, hvor prøven er taget.

En fugt og skimmelsvamp undersøgelse fra CB Group vil være rettet mod en helhedsundersøgelse af din bolig

1. Byggeteknisk erfaring

 • By og Byg Anvisning 204: Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (2003)
 • By og Byg Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (2003).
 • SBi-anvisning 224: Fugt i bygninger (2013).

2. Vi tager stilling til følgende

 • Er der skimmelsvamp, hvor massiv er forekomsten og hvilke arter der tale om.
 • Hvad er årsagen til skimmelsvamp, hvor kommer fugten fra.
 • Vi kommer med forslag til en eventuel udbedring af fugt og skimmelsaneringen.

3. CB Groups udgangspunkt

 • Vi snakker med bygningens bruger omkring de problemer der er opstået.
 • Vi foretager en byggeteknisk gennemgang, hvor vi bl.a. foretager forskellige former for fugtmålinger.
 • Vi udtager skimmelsvampeprøver for at fastslå arter og omfang af skimmelsvamp.
 • Vi udarbejder en rapport med analyseresultater, vurdering og udbedringsforslag.
 • Vi foretager kvalitetssikring af udført fugt og skimmelsanering.

4. Fakta om problemer med skimmelsvamp

 • Skimmelsvamp er naturligt forekommen og findes overalt i naturen.
 • Der er skimmelsvampesporer i alle bygninger men der er ikke vækst af skimmelsvamp i alle bygninger.
 • Vækst af skimmelsvamp i en bygning er et problem uanset hvilke arter eller slægter af skimmelsvamp der er tilstede.
 • Død skimmelsvamp udgør en helbredsrisiko ligesåvel som levende skimmelsvamp.
 • Skimmelundersøgelser bør omfatte en artsbestemmelse af skimmelsvampen.
 • Vækst af skimmelsvamp er en mere sikker fugtindikator end en fugtmåler.
 • En skimmelsanering bør altid omfatte en kortlægning og udbedring af de forhold der leder til uhensigtsmæssigt fugtforhold.
 • Skimmelsvamp ødelægger eller nedbryder ikke dit hus, men de kan påvirke og ødelægge dit indeklima.
 • Skimmelsvamps vækstbetingelser kræver en luftfugtighed på over 75 % i luft og på materialeoverflader.

CB Group er et uvildigt firma med speciale i bygningsanalyser.


Kilder

Relevante artikler

VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt

Udklip8
Udklip8

Skimmel problematikker

Hvis du har mistanke om, at din bolig er angrebet af skimmelsvamp, er det vigtigt at få det undersøgt nærmere, da skimmelsvamp i boliger i værste fald kan gøre dig syg.

Skimmelsvampene formerer sig ved hjælp af talrige kolonier, som frigiver skimmelsvampespore, skimmelsvampespore er en slags frø der spreder i gennem luften. Spredningen sker ved, at skimmelsvampe spore hvirvles rundt i boligens luft, hvorefter skimmelsvampespore sætter sig på organiske materialer, hvor de spirer, hvis fugtigheden er tilstrækkelig stor (en RF på over 75 %). Hvis de rette forhold er til stede, vil skimmelsvampen begynder at vokse og der vil spredes nye sporer i løbet af få dage.

Skimmelsvampespore har en diameter på 3 µm og kan ikke ses med det blotte øjet.

Skimmelsvampene udskiller enzymer, som gør dem i stand til at vokse på et hvilket som helst organisk materiale (Organisk materiale kan også være alm. støv), hvis der blot de rette forhold er til stede. Skimmelsvampene kræver en RF på >75 % på den overflade, hvorpå skimmelsvampen kan vokse. Skimmelsvamp væksten er afhænger af fugtigheden på materiale overfladen, og ikke den relative fugtighed i rummet hvis den er under en RF på 75 %.

Skimmelsvamp vækst se ofte på flader hvor der eksempelvis er en kuldebro, eller lav luftcirkulation (for eksempel bag et skab mod en ydervæg) selvom luftfugtigheden midt i rummet er lav.

Skimmelsvamp dannes hurtigt, når svampen har marginale vækstbetingelser.

Årsagerne til skimmelsvamp kan skyldes flere forskellige forhold. Fælles for årsagerne er, at de relaterer sig til mængden af organisk materiale (”mad”), varme og fugtighed. Organisk materiale findes overalt i vores bygninger, eksempelvis træ, tæpper, tapet og ganske almindeligt husstøv, og derfor er det altafgørende for vækst af skimmelsvamp, at disse tre faktorer er til stede.

Årsagerne til skimmelsvamp

Et Skimmelsvamp angreb starter ofte med en højt luftfugtighed i boligen. For høj luftfugtighed i boligen kan skyldes konstruktionsmæssige forhold, vandskader og/eller uhensigtsmæssig brug af boligen. Mange ældre boliger har skimmelsvampe på grund af dårlig isolering, opstigende grundfugt, en bygnings konstruktion der medføre kuldebroer eller vandskader f.eks. utæt tag eller brud på gamle vandinstallationer.

Nyere, tætte og velisolerede boliger kan også have problemer med skimmelsvamp vækst. Årsagen hertil er ofte at luftfugtigheden bliver høj på grund af manglende udluftning, tørring af tøj i boligen, tilstoppede udluftningsventiler, manglende brug af emfang osv. – Nye boligens klimaskærm er så tætte at der ikke sker en naturlig ventilation af boligen.

Ved helt nye boliger kan fugten stamme fra rester af byggefugt, eksempelvis hvis byggematerialerne har været våde, da de blev indført i bygningen, og efterfølgende har vanskeligt ved at fugten bliver frigivet igen.

Overfladekondens optræder, når overfladen kommer over en RF på 100%.

I boliger med kældre kan der også opstå skimmelsvamp som følge af opstigende grundfugt, der trænger ind, i gennem i vægge, sokkel og gulve. I kældre er der ligeledes høj risiko kondens på kælder vægge, sokler og gulve, der er under omgivende terræn niveau, og da den omgivende jord er ca. 7 0 celsius, hvorved klimaskærmen nedkøles i forhold til rumtemperaturen i kælderen, vil der være stor risiko for kondens på disse flader.

Om sommeren kan der ske ”sommerkondens” som følge af varm og fugtig ude luft, der trænger ind i kælderen. Denne fugtighed kan blive så kraftig at der kan stå blank vand på et uisoleret kældergulv, i mange tilfælde det kunne give et miljø der tillader skimmelsvamp i kælderen.

Konstatering af skimmelsvamp i bygningen

Skimmelsvampene kan både vokse på synlige og skjulte overflader i bygningen. Skimmelsvampeangreb på skjulte overflader opdages oftest visuelt eller ved lugtgener, fordi de fleste skimmelsvampe i vækst afgiver en karakteristisk og ubehagelig skimmellugt skimmellugt. Lugten kan sætte sig i tøj, møbler og i bygningens materialer.

Hvis man lukker døre, vinduer og ventilationskanaler i ét døgn, må der ikke opstå en ”kælder”- eller ”sommerhusagtig” lugt. Hvis boligen lugter muggent, kan det være tegn på, at der er aktivt voksende skimmelsvampe.

Synlige skimmelsvampe kan ses i tagrum, på loft og vægge i køkken og baderum, ved fodpaneler og bag møbler op ad kolde ydervægge. Skimmelsvampen kan de sprede sig i uventilerede tagrum, i vægge bag ved indvendig isolering eller under gulve, og her vil lugten være en god indikator for, om der er skimmelsvamp. I nogle tilfælde kan der ikke konstateres skimmelsvampe ved lugt eller synligt. Mistanken om skimmel opstår i stedet pga. helbredsmæssige gener. Reaktionerne på skimmelsvamp allergi sker ofte, når man har været udsat får skimmelsvamp over længere tid.

Skimmelsvamp allergi

Symptomerne kan være irritation i øjne, næse og øvre luftveje, hovedpine, træthed, hoste og hududslæt.

Ofte forbinder man skimmelsvamp i boligen med symptomer på allergi, kløende øjne, bihulebetændelse, nysen, hoste, åndedrætsbesvær og astmalignende symptomer, men pga. symptomernes almene karakter er de svære at skelne fra tilsvarende symptomer udløst af andre årsager. Der kan sandsynligvis indgå en række indeklimamæssige forhold som årsag (støv, træk, lugt mv.), men skimmelsvampe og deres produkter menes at bidrage selvstændigt til disse symptomer.

Det er vigtigt at pointere at alvoren af et skimmelproblem relateres til skimmelsvamp arten. Nogle skimmelsvamp arter, fremkalder kraftig reaktion imens andre er forbundet med mildere reaktion. skimmelsvamp kan udskille kemiske stoffer (i spore), der er kritisk, mens andre udskiller kemiske stoffer, som er giftige, som kan give anledning til alvorlige helbredsmæssige problemer. Her er det vigtigt her, at forholde sig til at døde skimmelsvampe også vil kunne påvirke dit helbred.

Børn, som vokser op i boliger med høj luftfugtighed, har en øget risiko for at udvikle astma.
Det vides ikke, om forklaringen er en øget forekomst af skimmelsvampe, husstøvmider eller andet.

Gå til lægen

En fagligt kompetent vurdering kræver ofte en fælles teknisk og lægelig vurdering. Hvis der er fundet skimmelsvamp i boligen, og der er nogen i din husstand, der lider af uforklarlig træthed, åndedrætsproblemer og/eller allergilignende symptomer såsom kløende øjne eller snue, så bør I gå til lægen.
Husk at sig til lægen, at symptomerne kan skyldes skimmelsvamp.

Skimmelsvampe i en bolig

Hvis der er konstateret skimmelsvamp i din bolig, bør der foretages byggeteknisk gennemgang for at undersøge årsager og skadesomfang til skimmelsvamp angrebet, og ud fra dette kan der udføres en handleplan for boligen.

Hvis der lugter muggent eller jordslået i boligen, kan det være et tegn på, at der er skjult vækst af skimmelsvampe. Hvis du har mistanke om skjult skimmelsvamp i din bolig, bør du kontakte en fugt og skimmelsvamp konsulent. CB Group har certificerede fugt og skimmelsvamp medarbejdere til din rådighed.

Når årsagen til skimmelsvamp angrebet er identificeret, kan der foretages en renovering af de skimmelsvamp angrebene områder. Skimmelsvamp kan fjernes på flere måder alt efter sted og materialet skimmelsvampen skal fjernes. Der kan benyttes, kemisk afrensning, udskiftning af skimmelangrebne materialer og mekanisk afrensning f.eks. med Tørdamp. Hvilken af løsningerne, der bør vælges, afhænger bl.a. af hvor skimmelsvamp skaderne er sket og omfanget skimmelsvamp.

Skal skimmelsvamp fjernes?

Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler, at skimmelsvamp vækst som udgangspunkt fjernes. Der kan dog være situationer, hvor der kun er meget lidt skimmelvækst, og hvor årsagerne ikke længere er til stede, men hvor fjernelsen af svampene vil være teknisk meget indviklet og urimeligt dyr. I de tilfælde bør det sikres, at de døde og udtørrede skimmelsvampe ikke kan genere beboerne. Døde skimmelsvampe spore udgør samme sundheds risiko som levnende skimmelsvampe. Ved skimmelsvamp og fugtskader tager CB Group udgangspunkt i SBI’s anbefalinger ved fugt og skimmelsvamp skader.

Forebyggelse af skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan undgås, hvis boligen holdes tør og det sikres, at der er en god ventilation i boligen. Holdes bygningen i god stand, vil fugt og skimmelsvampe have sværere ved at få fat.

Der er en del, du selv kan gøre for at undgå skimmelsvamp i dit hjem. Først og fremmest er det vigtigt, at du lufter ud flere gange dagligt – både om morgenen, efter bad, efter madlavning, efter tørring af tøj og så videre.

Hvis der er konstateret skimmelsvampe i en bolig, bør der foretages undersøgelse af årsager og skadesomfang og ud fra dette kan der udføres en effektiv behandling.

Tegn på en fugtig bolig:

 • Dug på indersiden af vinduer og i rudens nederste kant mod træværket.
 • Misfarvninger på vægge eller og inventar
 • En muggen lugt i boligen – gerne ekstra tydelig i skabe og skuffer.
 • Fugt og svampevækst på vægge eller fuger. Tjek også bag billeder og møbler.
 • Skuffer og døre der binder fordi træet har suget fugt.
 • Tapet og maling der buler eller løsner sig.

Udluftning:

 • Den bedste forudsætning for et godt indeklima er, at der luftes ud tre gange om dagen med gennemtræk i fem til ti minutter, fx morgen, eftermiddag og aften.
 • Luft ud med gennemtræk under og efter rengøring.
 • Hold badeværelsesdøren lukket, når du har været i bad, så fugtige luft kommer ud i boligens andre rum.
 • Undgå at tøj indendørs

Boligens indretning

På kolde vægflader er der generelt risiko for skimmelvækst på eller bag vægbeklædninger – især vægflader uden luftcirkulation, fx bag møbler placeret tæt på væggen. Der er ligeledes en risikoen risiko for skimmelsvampvækst bag skabe mod ydervægge og forkert udført indvendig efterisolering.

Hvis der lugter muggent i boligen, så undersøg skabe, bag møbler, ved rør osv. Skjolder/misfarvninger på vægge, lofter og gulve kan være tegn på fugt og skimmelsvamp Skjolderne kan være sorte, grå, gule eller hvide.
Kontakt CB-Group, hvis du tror, der kan være tale om fugt eller svamp.

Temperatur i boligen

 • Temperaturen bør ligge mellem 20-22 grader. Opvarmning og ventilation af boligen er med til at nedsætte risikoen for fugtskader i boligen. Det er vigtigt at holde en minimumstemperatur på 16-18 grader i alle boligens rum, så fugtskader undgås.

Hvorfor vælge CB Group?

CB Group er først og fremmest 100% uvildige – Vi har ikke interesse i at yde andet en god og korrekt rådgivning til dig.

Virksomhed bruger mange økonomiske ressourcer for at uddanne vores folk til at udføre produkterne som reglerne foreskriver, og deltager aktivt i branchedage.

Der er stor fokus på kvaliteten af energimærkerne for tiden. Der er afsløret mange fejl i energimærkerne, som kan have alvorlige konsekvenser for det endelige resultat af mærket, og dermed direkte påvirke boligens værdi.

Vi gør vores yderste for at sikre at energimærket er gennemarbejdet og kontrolleret, så vi sikre at resultatet er korrekt og fyldestgørende.

Vi er ikke altid de billigste, men vi går til gengæld heller aldrig på kompromis med kvaliteten i vores arbejde.