Menu

Naborøg

Naborøg sporing

VidencenterPrisKontakt

Generalt om naborøg

1. Ekspertise

CB Group får mange henvendelser om naborøg. Det vil sige den tobaksrøg, som spreder sig fra en lejlighed, hvor der ryges, til andre lejligheder. Mange ønsker råd og vejledning om, hvad de kan gøre ved problemet.

2. Tobaksrøg spredning

Tobaksrøg kan sprede sig fra lejlighed til lejlighed via ventilationskanaler, sprækker i vægge og gulve, langs rørføring og el-installationer.Hvis rygning foregår indendørs, fordeler tobaksrøgen sig hurtigt i det rum, hvor der ryges, men den spreder sig også til andre rum og andre lejligheder.

3. Udsatte lejligheder

Nogle mennesker bliver på den måde udsat for andres tobaksrøg i deres eget hjem, selv om hverken de selv, familie eller venner ryger i lejligheden. Tobaksrøg er en cocktail af over 4000 forskellige stoffer, gasser og partikler – nogle af dem lugter. Hvis man kan lugte tobaksrøg i sin lejlighed, er der stoffer fra tobaksrøg i hjemmet.

4. Måling

Mange ønsker at måle på naborøg for at blive bekræftet i, at de er udsat for naboens røg. Man kan måle på tobaksrøg i videnskabelige forsøg, men målingerne er komplicerede og egner sig derfor ikke til private hjem.

5. Nem løsning

En nem og praktisk løsning er at stole på sin lugtesans. Næsen er et udmærket måleinstrument, hvis man kan lugte tobaksrøg i sin lejlighed, er der stoffer fra tobaksrøgen i hjemmet. Det er kompliceret at måle, om der trænger tobaksrøg ind i en lejlighed. Tobaksrøg er en blanding af over 4000 forskellige stoffer og partikler.

6. Røgens sammensætning

Røgens sammensætning ændrer sig hele tiden, og derfor er det også svært at vælge et stof fra røgen, som giver et billede af, hvor meget naborøg der trænger ind i ens lejlighed. Det er også svært at måle på tobaksrøgen, fordi nogle af de kemiske forbindelser, som findes i røgen, kan komme fra andet end tobaksrøg.


Er naborøg farligt?

1. Luft kvalitet

Det er skadeligt at indånde luft, som er forurenet med tobaksrøg. I hverdagen opholder vi os i gennemsnit 16 timer i egen bolig, og kvaliteten af luften i boligen har derfor betydning for vores helbred.

2. Kræftfremkaldende stoffer

Når der ryges indendørs, forurenes luften med tobaksrøg. Tobaksforurenet luft er kræftfremkaldende for mennesker, ligesom asbest er det. Benzen, cadmium, arsen, nikkel og formaldehyd er bare nogle af de giftige stoffer, som findes i tobaksrøg.


Påvirkning på voksende og børn

1. Påvirkning på voksende

Voksne som indånder luft forurenet med tobaksrøg, har øget risiko for at udvikle sygdomme som lungekræft og blodpropper i hjertet. Selv kortvarig udsættelse kan gøre skade. Forsøg har vist, at blot 20-30  minutters indånding af tobaks forurenet luft skader blodkarrene og får blodpladerne til at klumpe sig sammen. Det øger risikoen for blodpropper.

2. Påvirkning på børn

Børn er særlig sårbare over for tobaksrøg. Små børns luftveje, lunger og andre organer er ikke færdigudviklede. Derfor er deres forsvarssystem mod kemiske stoffer anderledes end hos voksne. Børn, som udsættes for tobaksforurenet luft, har øget risiko for lungebetændelse, bronkitis, hoste, åndenød, astma, slim i luftvejene, hvæsende vejrtrækning, nedsat lungefunktion, mellemørebetændelse og vuggedød.

3. Risiko for vuggedød

Risikoen for vuggedød øget med en faktor 2-4, hvis børnene udsættes for tobaksforurenet luft.


CB Groups erfaring kan hjælpe din bolig

1. Undersøgelse

Kan du lugte naborøg i en bygning, bør der laves undersøgelse af bygningen af en certificeret tekniker.
En byggeteknisk undersøgelse med henblik på fjernelse af problemet, kan foretages af CB Group. Her handler det om at:

2. Byggeteknisk undersøgelse

1. Kontakt en rådgiver med speciale i naborøg

2. Finde årsagen til røggenerne.

3. Spore kilden med trykmåling og røg.

4. Få udbedret de sporede lækager.

5. Få udført en kontrolmåling af af tætningen.

3. Sporing af utætheder

i at lokalisere disse utætheder ved hjælp Blower door. Vi sætter undertryk og eller overtryk på lejligheden ved hjælp af en såkaldt Blower door. Samtidig med at vi sætter lejligheden under tryk, bruger vi røg og/eller termografi til at lokalisere utæthederne i lejligheden.

4. Fordele

Fordelen ved denne metode er at den er hurtig, og du kan tydeligt kan se hvor luften/lugten/røgen trænger ind i din lejlighed. Efterfølgende tager vi en snak om hvilke tiltag der kan gøres, og udarbejder en rapport indeholdende løsningsforslag.

5. Tætning af bolig

Dette kunne f.eks. være oprensning og fugning af plankegulve, etablering af nye klikgulve med tæt dampspærre, etablering af konstant overtryk i boligen osv. Hvad der er den/de mest hensigtsmæssige løsning, afhænger helt af det enkelte tilfælde


Spredning af forurening mellem lejligheder

1. Utæt mellem lejligheden

Når der er utæt mellem lejlighederne i etageejendomme, bliver vi udsat for de omkringboendes lugte fra f.eks. madlavning, men værre er det, hvis naboen også ryger. Gener fra madlugt og tobaksrøg er meget hyppige i ældre etageejendomme, hvor lugten spreder sig fra lejlighed til lejlighed gennem bygningens konstruktioner.

2. Ældre etageejendomme

Bor man i en ældre etageejendom, kan det være svært at undgå partikler og gasser fra naboerne, undersøgelser har nemlig vist, at 82-86 pct. af den luft, der tilføres en lejlighed, ikke er frisk luft udefra, men brugt luft fra andre lejligheder i ejendommen.

3. “Brugt“ luft

Den ”brugte” luft kommer fra sprækker og revner i trægulve via etageadskillelsen,sammenføjninger/utætheder mellem vægge og gulve, via aftrækskanaler, ved gennemføringer. Tobaksrøg fra naboen kan medføre, at beboerne udsættes for høje koncentrationer af partikler fra de sundhedsskadelige stoffer, der er i tobak.

4. Undersøgelser

Undersøgelser har vist, at partiklerne kan være en betydelig kilde til sygdom og dødelighed i Danmark. Ud fra undersøgelser ved man, at tobaksforurenet luft øger risikoen for en række sygdomme hos både børn og voksne, og der er ingen nedre grænse, hvor tobaksrøg ikke skader.

5. Luftoverføring

Luftoverføring mellem lejligheder afhænger af over- og undertryk i lejlighederne og af utætheder i boligens konstruktioner. Tætningsmetoder kan anvendes, men det er vigtigt at alle lækager findes og tætnes.

sporing af naborøg og krav til tæthed

1. 4000 forskellige stoffer i røg

Det er meget kompliceret at måle, om der siver røg ind i en bolig. Der findes ca. 4.000 forskellige stoffer i røgen,og stofferne opfører sig forskelligt. Røgen består blandt andet af en masse små partikler. Der findes instrumenter, der måler indholdet af partikler i luften, men da partikler også kan stamme fra madlavning, stearinlys mv., vil en måling ikke sige noget om mængden af partikler alene fra tobaksrøg fra naboen.

 

2. Din sundhed

Om der bliver målt over eller under 4000 forskellige partikler i lejligheden betyder selvfølgelig noget for din sundhed, men partikelmålingen fortæller nødvendig vis ikke hvor røgen komme ind i lejligheden, derfor arbejder CB Group med en metode hvor vi med stor pression kan spore lækagerne i lejligheden, og dermed årsagen til naborøgen.

3. Problemer i ældre bygninger

Problemet med nabo røg ses specielt i ældre lejligheder, der er fra en tid hvor der ikke blev stillet væsentlige krav til lejligheder tæthed. Først i 2006 bliver, der stillet specifikke krav til en boligs tæthed, et krav som bliver skærpet frem til 2020. Det er dog vores erfaring med etagebyggeri, at en del af disse boliger der opført efter 2006 ofte har svært ved at overholde tæthedskravet, og der vil her være risiko for Naborøg.

 

4. Krav til tæthed

I dag stilles der kun krav om at kommunerne skal udtage 10% til tæthedstest. Kravet stilles i forbindelse med byggetilladelsen søges. Bygningsreglementet fastlægger at luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen i nye bygninger ikke må overstige 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pascal (2015 krav). I 2020 byggeri skærpes det yderligere til 0,5 l/s pr. m2.


Isolering og luftrenser

1. Mineralulds isolering

Når der tales om mineralulds isolering, skal der gøres opmærksom på, at mineralulds isolering kun i meget ringe grad er medvirkende til en boligs tæthed, og derfor også kun har en minimal indflydelse på den eventuel luftvandring (røg) fra lejlighed til lejlighed.

2. Luftrenser

Tobaksrøg kan ikke fjernes med luftrensere. Luftrensere kan muligvis fjerne nogle af partiklerne eller gasserne fra røgen, men ikke alle. Det er derfor vigtigt at gøre op, om det er forsøget værd at investere i en luftrenser. Der er ingen garantier for, at den hjælper. Luftrensere er desuden kostbare, bruger energi, fylder og støjer.

3. Partikler eller gasser

Der finder forskellige typer af luftrensere. Nogle fjerner partikler fra luften andre fjerner gasser. De mest almindelige luftrensere på markedet fjerner forurening fra luften ved at filtrere luften gennem et filter. Luftrensere, som fjerner partikler fra luften, er ikke velegnede til at fjerne store partilder.

4. Ulemper ved luftrenser

Det skyldes at store partikler kun svæver kort tid i luften, inden de sætter sig på møbler, gulve, tapet m.m. Derfor når partiklerne sjældent hen til filteret. Luftrensere som fjerner gasser fra luften, er typisk beregnet til at fjerne nogle specifikke gasser, så en luftrenser kan ikke fjerne alle gasserne fra røger.


Naborøg

Sporing af naborøg

Det har nogle helbredsmæssige konsekvenser at indånde tobaksrøg. Når man indånder røgen fra tobaksrygning uden selv at ryge, hedder det passiv rygning. Naborøg, passiv rygning medfører ofte gener som f.eks. irritation af øjne og slimhinder i halsen, hoste, hovedpine samt lugtgener. Men passiv rygning øger også risikoen for kroniske sygdomme som lungekræft, hjerte-kar-sygdommen samt luftvejslidelser.

Når der er utæt med naborøg mellem lejlighederne i etageejendomme, bliver vi udsat for de omkringboendes lugte fra f.eks. madlavning, men værre er det, hvis naboen også ryger. Gener fra madlugt, naborøg og tobaksrøg er meget hyppige i ældre etageejendomme, hvor lugten spreder sig fra lejlighed til lejlighed gennem bygningens konstruktioner.

Bor man i en ældre etageejendom, kan det være svært at undgå partikler og gasser og naborøg, cigaretrøg fra naboerne, undersøgelser har nemlig vist, at 82-86 pct. af den luft, der tilføres en lejlighed, ikke er frisk luft udefra, men brugt luft fra andre lejligheder i ejendommen. Den ”brugte” luft kommer fra Sprækker og Revner i trægulve via etageadskillelsen, sammenføjninger /utætheder mellem vægge og gulve, via aftrækskanaler, ved gennemføringer.

Tobaksrøg fra naboen kan medføre, at beboerne udsættes for høje koncentrationer af naborøg og partikler fra de sundhedsskadelige stoffer, der er i tobak. Undersøgelser har vist, at partiklerne kan være en betydelig kilde til sygdom og dødelighed i Danmark. Ud fra undersøgelser ved man, at tobaksforurenet luft (naborøg) øger risikoen for en række sygdomme hos både børn og voksne, og der er ingen nedre grænse, hvor tobaksrøg ikke skader.

I etageboliger bør der ikke forekomme spredning af naborøg mellem lejligheder, og det er vigtigt at alle lækager findes og tætnes. Luftoverføring mellem lejligheder afhænger af over- og undertryk i lejlighederne og af utætheder i boligens konstruktioner.

Naborøg og lovgivningen

Som loven er formuleret på nuværende tidspunkt, er der ingen hjælp at hente i juraen for den overbo, der føler sig voldsomt generet af underboens rygning. Når en lejer først er flyttet ind i et lejemål, kan udlejer ikke pålægge lejer, at der ikke må ryges i lejemålet. Når et tomt lejemål skal udlejes, kan udlejer bestemme, at der skal være rygeforbud i lejemålet. Dette skal skrives ind i lejekontrakten, så lejer er bekendt med det, inden lejeren flytter ind i lejemålet.

Problemer med Naborøg?

Hvor farlig er naborøg?

Det er meget kompliceret at måle, om der siver naborøg ind i en bolig. Der findes ca. 4.000 forskellige stoffer i naborøgen, og stofferne opfører sig forskelligt. Naborøg består blandt andet af en masse små partikler. Der findes instrumenter, der måler indholdet af partikler i luften naborøg, men da partikler også kan stamme fra madlavning, stearinlys mv., vil en måling ikke sige noget om mængden af partikler alene fra naborøg fra naboen.

Om der bliver målt over eller under 4000 forskellige partikler i boligen betyder selvfølgelig noget for din sundhed, men partikelmålingen fortæller nødvendig vis ikke hvor naborøgen komme ind i boligen, derfor arbejder CB Group med en metode hvor vi med stor pression kan spore naborøg lækagerne i boligen, og dermed årsagen til naborøgen.

CB Group

CB Group har stor erfaring i at lokalisere naborøg utætheder ved hjælp Blower door. Vi sætter undertryk og eller overtryk på boligen ved hjælp af en såkaldt Blower door. Samtidig med at vi sætter boligen under tryk, bruger vi røg og/eller termografi til at lokalisere utæthederne i boligen.

Fordelen ved denne metode er at den er hurtig, og du kan tydeligt kan se hvor luften/lugten/naborøgen trænger ind i din lejlighed. Efterfølgende tager vi en snak om hvilke tiltag der kan gøres, og udarbejder en rapport indeholdende løsningsforslag.

Naborøg – Hvor farlig er naborøg?

Passiv rygning eller naborøg er en vigtig sag for beboere. Ingen ønsker at blive udsat for lugt og skadelige partikler fra andres tobaksrygning. Der er (byggetekniske) grunde til at antage, at problemet med naborøg især gælder ældre etageboliger.

”Jeg sover normalt med åben vindue, men jeg tror, at det sætter cirkulationen i gang i huset, og trækker naborøg op til mig. Sommetider kan mine venner lugte at mit tøj lugter af naborøg, også er problemet massivt”

Det har nogle helbredsmæssige konsekvenser at indånde naborøg / tobaksrøg.

Når man indånder naborøg fra tobaksrygning uden selv at ryge, hedder det passiv rygning. Passiv rygning medfører ofte gener som f.eks. irritation af øjne og slimhinder i halsen, hoste, hovedpine samt lugtgener. Men passiv rygning øger også risikoen for kroniske sygdomme som lungekræft, hjerte-karsygdomme samt luftvejslidelser.

Problemer med naborøg?

Når der er utæt mellem lejlighederne i etageejendomme, bliver vi udsat for de omkringboendes lugte fra f.eks. madlavning, men værre er det, hvis naboen også ryger. Gener fra madlugt og tobaksrøg er meget hyppige i ældre etageejendomme, hvor lugten spreder sig fra lejlighed til lejlighed gennem bygningens konstruktioner.

Bor man i en ældre etageejendom, kan det være svært at undgå partikler, naborøg og gasser fra naboerne, undersøgelser har nemlig vist, at 82-86 pct. af den luft, der tilføres en lejlighed, ikke er frisk luft udefra, men brugt luft fra andre lejligheder i ejendommen. Den ”brugte” luft kommer fra Sprækker og Revner i trægulve via etageadskillelsen, sammenføjninger/utætheder mellem vægge og gulve, via aftrækskanaler, ved gennemføringer.

Tobaksrøg fra naboen kan medføre, at beboerne udsættes for høje koncentrationer af partikler fra de sundhedsskadelige stoffer, der er i tobak. Undersøgelser har vist, at partiklerne kan være en betydelig kilde til sygdom og dødelighed i Danmark. Ud fra undersøgelser ved man, at tobaksforurenet luft øger risikoen for en række sygdomme hos både børn og voksne, og der er ingen nedre grænse, hvor tobaksrøg ikke skader.

I etageboliger bør der ikke forekomme spredning af forurening mellem lejligheder Luftoverføring mellem lejligheder afhænger af over- og undertryk i lejlighederne og af utætheder i boligens konstruktioner. Tætningsmetoder kan anvendes, men det er vigtigt at alle lækager findes og tætnes.

”Naborøg kom op igennem gulvet fra underboen og gjorde, mine børn blev syge og at alting lugtede af cigaretrøg,”

Sporing af naborøg

Det er meget kompliceret at måle, om der siver naborøg ind i en bolig. Der findes ca. 4.000 forskellige stoffer i naborøgen, og stofferne opfører sig forskelligt. Naborøgen består blandt andet af en masse små partikler. Der findes instrumenter, der måler indholdet af partikler i luften, men da partikler også kan stamme fra madlavning, stearinlys mv., vil en måling ikke sige noget om mængden af partikler alene fra tobaksrøg fra naboen.

Om der bliver målt over eller under 4000 forskellige partikler i boligen betyder selvfølgelig noget for din sundhed, men partikelmålingen fortæller nødvendig vis ikke hvor naborøgen komme ind i boligen, derfor arbejder CB Group med en metode hvor vi med stor pression kan spore lækagerne i boligen, og dermed årsagen til naborøgen.

CB Group har stor erfaring i at lokalisere disse utætheder ved hjælp Blower door. Vi sætter undertryk og eller overtryk på boligen ved hjælp af en såkaldt Blower door. Samtidig med at vi sætter boligen under tryk, bruger vi røg og/eller termografi til at lokalisere utæthederne i boligen. Fordelen ved denne metode er at den er hurtig, og du kan tydeligt kan se hvor luften/lugten/røgen trænger ind i din lejlighed.

Blower door til at etablere undertryk i boligen. Termografifoto af lækager i lejligheden.

Hvorfor opstår problemet?

Udelufttilførsel. Udeluftventiler bør altid være åbne. Hvis udeluftventiler og vinduer er lukkede, skabes et undertryk i lejligheden i forhold til resten af huset. Cigaretrøg og andre forureninger kan derved blive suget ind i lejligheden fra de andre lejligheder.
Ventilationskanaler af murværk I etageboliger, opført før 1950’erne, anvendes murværk som ventilationskanaler. Sådanne kanaler kan være utætte, og dette kan føre til lugtgener og dårligt indeklima i boliger.
Aftrækskanaler I naturligt ventilerede etageboliger, hvor der installeres emhætter i de enkelte lejligheder, og emhætterne tilsluttes de oprindelige aftrækskanaler, kan der opstå kortslutning. I sådanne tilfælde er det nødvendigt med central mekanisk udsugning, det vil sige med anlægget anbragt øverst i bygningen, fx i loftsrummet. Det samme gælder installation af fælles udsugning i badeværelset.
– Utætheder mellem lejligheder I ikke-renoverede ældre huse er der mange ukontrollerede utætheder i etageadskillelsen mellem de enkelte lejligheder. Tobaksrøg og andre forureninger kan trænge igennem revner eller overgange mellem væg og gulv.
Trappeopgang Lugt af tobaksrøg i trappeopgangen til lejlighederne er almindeligt. Årsagen kan være, at der i forureningslejligheden er et vindue åbent, hvorved der under visse forhold skabes et overtryk i lejligheden i forhold til resten af huset, som medfører en luftstrøm fra lejligheden ud i trappeopgangen.
Cigaretrøg udefra Tobaksrøg kan komme ind i lejligheden gennem åbne vinduer, gennem udeluftventiler i vinduesrammen eller gennem andre ventilationsventiler.

Naborøg og lovgivningen

Som loven er formuleret på nuværende tidspunkt, er der ingen hjælp at hente i juraen for den overbo, der føler sig voldsomt generet af underboens rygning. Når en lejer først er flyttet ind i et lejemål, kan udlejer ikke pålægge lejer, at der ikke må ryges i lejemålet. Når et tomt lejemål skal udlejes, kan udlejer bestemme, at der skal være rygeforbud i lejemålet. Dette skal skrives ind i lejekontrakten, så lejer er bekendt med det, inden lejeren flytter ind i lejemålet.

Rygning og trappeopgange og indgangspartier.

I følge Lov om naborøgfri miljøer er det ikke tilladt at ryge indendørs i trappeopgange, indgangspartier, elevatorer, korridorer og lignende rum, hvor folk passerer eller opholder sig. Det er bestyrelsen, udlejer eller boligselskabet, der skal sørge for at reglerne bliver overholdt. Hvis det ikke hjælper at kontakte boligselskabet mv. er det i princippet politiet, man skal kontakte.


Kilder

Relevante artikler

VidencenterSkimmelsvampPrisKontakt

Copyright © 2021 CB Group, CVR: 38978039. Website af Web-Sites ApS, hostet hos Internet 123