Spring til indhold

Handelsbetingelser for CB Group

Disse handelsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.
Handelsbetingelserne er senest opdateret 22-02-2024.

 1. DEFINITIONER
  1.1. Medmindre andet fremgår af aftalen eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse Handelsbetingelser:
  “CB Group”: CB Group af 2017 ApS CVR nr. 38978039, Havnegade 76, 5000 Odense C.
  “Kunden”: Den som har afgivet en ordre til CB Group.
  “Handelsbetingelser” betyder disse Handelsbetingelser inklusiv (eventuelle) bilag.
  “Ydelse” betyder en af CB Group tilbudt ydelse, på baggrund af en ordre afgivet af Kunden.
 2. GYLDIGHED
  2.1. Disse handelsbetingelser gælder for enhver Ydelse, som udføres og tilbydes af CB Group, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 3. PERSONOPLYSNINGER
  3.1. I relation til vores Ydelse behandler vi almindelige personoplysninger om vores kontaktpersoner. Personoplysninger, som CB Group er dataansvarlig for, er reguleret i vores persondatapolitik, som kan læses her. https://cbgroup.dk/gdpr/
 4. TILBUD OG AFGIVELSE AF ORDRER
  4.1. Alle tilbud afgivet af CB Group, herunder tilbud på hjemmesiden www.cbgroup.dk, er ikke bindende for CB Group, førend CB Group har accepteret ordren.
  4.2. Tilbud er kun gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en kortere periode er angivet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side.
  4.3. Når Kunden har afgivet en ordre, kan Kunden ikke ændre i denne, medmindre dette sker ved skriftlig henvendelse, og ændringen accepteres af CB Group.
  4.4. Ved ændringer eller aflysning af ordren forbeholder CB Group sig retten til at fakturere for det allerede udførte arbejde, uanset dette måtte være fravalgt ved Kundens ændring, samt for ethvert tab som følge af, at CB Groups oprindelige tilbudspris måtte være baseret på en større ordre.
  4.5. Kundens afmeldelse af den aftalte Ydelse skal ske senest 24 timer før tidspunktet for udførelsen af Ydelsen. Sker afmeldelse senere, faktureres Kunden fuldt ud for allerede anvendt tid, samt eventuelt spildtid med timesats af 880,00 kr. ekskl. moms / 1.100,00 kr. inkl. moms, medmindre andet er aftalt.
  4.6. Er Kunden en forbruger er der 14 dages fortrydelsesret på bestilling af Ydelsen. Fortrydelsesretten bortfalder, når Ydelsen påbegyndes,
  Ved anvendelse af fortrydelsesfristen skal Kunden inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring om, at Kunden ønsker at fortryde ordren. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.
 5. TIDSPUNKTET FOR UDFØRELSE
  5.1. Tidspunktet for Ydelsens udførelse kan være aftalt til en bestemt dato eller inden for en fastsat periode. Der tages forbehold for ændret tidspunkt for Ydelsens udførelse, herunder ved manglende oplysning om væsentlige forhold til brug for udførelsen af Ydelsen.
  5.2. Udførelsestidspunktet er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Kunden omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt udførelsestidspunkt.
 6. PRISER
  6.1. Alle priser er angivet i danske kroner. For erhvervsdrivende er priserne oplyst ekskl. moms, imens priserne for forbrugere er oplyst inkl. moms.
  6.2. Alle priser omfatter den samlede ordre i hvert enkelt tilbud.
  6.3. Der tages forbehold for prisændringer i diverse gebyrer. Alle gebyrer faktureres i henhold til opkrævning fra ekstern myndighed/leverandør.
  6.4. Tilbud givet mere end 12 måneder forud for udførelsesdato kan uden yderligere varsel prisreguleres i henhold til nettoprisindekset. Prisreguleringen beregnes som den tilbudte pris ganget med nettoprisindeks for seneste måned før udførsel divideret med det gamle nettoprisindeks for måneden for tilbudsgivning.
 7. BETALING
  7.1. Faktura fremsendes til den oplyste kontaktperson straks efter Ydelsens udførelse.
  7.2. Sidste rettidige betalingsdag 8 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er skriftligt aftalt.
  7.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, skal Kunden betale morarente af det forfaldne beløb pr. påbegyndt måned. Desuden er CB Group berettiget til at opkræve rykkergebyr og i erhvervsforhold et kompensationsbeløb i henhold til rentelovens bestemmelser. Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger.
  7.4. Kunden skal oplyse faktureringsoplysninger, der som minimum skal indeholde Kundens navn, evt. CVR-nummer, adresse, e-mail, kontaktperson og evt. sagsnummer. Kunden er ansvarlig for, at de angivne faktureringsoplysninger er korrekte.
  7.5. Kunden er ikke berettiget til at gøre et modregningskrav gældende over for CB Group og har dermed ikke ret til at tilbageholde dele af betalingen på grund af modfordringer af nogen art.
 8. SÆRLIGT OM BESIGTIGELSE
  8.1. Omfatter den aftalte Ydelse besigtigelse af en ejendom, og vurderes denne ikke klar til besigtigelse på det aftalte tidspunkt, faktureres Kunden for anvendt tid med timesats af 880,00 kr. ekskl. moms / 1.100,00 kr. inkl. moms, medmindre andet er aftalt.
  8.2. Ved besigtigelse af en ejendom, forudsætter tilbudsprisen at ejendommen besigtiges samlet på det aftalte tidspunkt, medmindre andet er aftalt.
  8.3. Tilbudsprisen kan være betinget af et maksimalt antal besøg på ejendommen. Ved behov for yderligere besigtigelser forbeholder CB Group sig retten til at fakturere for anvendt tid.
  8.4. Inden opstart af en Ydelse modtager Kunden et oplysningsblad for den pågældende Ydelse. Heri er nævnt eventuelle specifikke forudsætninger for opgavens udførelse, herunder f.eks. nødvendigt materiale.
 9. SÆRLIGT OM TRYKPRØVNING
  9.1. Omfatter den aftalte Ydelse trykprøvning, skal Kunden sikre, at byggeriet er afsluttet og bygningen er klar til udførelse af trykprøvning på det aftalte tidspunkt.
  9.2. Medmindre andet fremgår af tilbuddet, er bygningen klar til trykprøvning, når de i pkt. 9.3 oplistede forhold er iagttaget.
  9.3. Ind- og udvendigt fugearbejde er afsluttet og vinduer/døre/skydedøre m.v. er monteret med tætnende lister/anslag. Bygningens ventilationsanlæg er slukket og afdækket, ligesom udluftning til evt. elevatorskakt er afdækket. Der er adgang for CB Groups tekniker til alle rum i bygningen, herunder evt. tagplan/loftrum, samt adgang til strøm (230V AC).
  9.4. Såfremt en utilsigtet åbning af døre, vinduer eller lign. resulterer i en afbrudt udførelse af Ydelsen, faktureres Kunden et tillæg af 1.500,00 kr. ekskl. moms / 1.875,00 kr. inkl. moms.
  9.6. Kunden opfordres til at stille en håndværker til rådighed for evt. udbedring af de utætheder, der måtte opstå eller opdages i forbindelse med udførelsen af trykprøvningen, og som bevirker, at trykprøvningen ikke kan gennemføres.
  9.7. Såfremt trykprøvningen ikke kan gennemføres på grund af utætheder, dokumenteres resultatet af den udførte trykprøvning, og Kunden faktureres et beløb svarende til den aftalte pris for udførelse af trykprøvningen.
 10. SÆRLIGT OM ENERGIMÆRKNING – NYBYGGERI
  10.. Omfatter den aftalte Ydelse Energimærkning i forbindelse med nybyggeri, skal Kunden sikre, at bygningen er klar til udførelse af besigtigelse på det aftalte tidspunkt.
  10.2. Medmindre andet fremgår af tilbuddet, er bygningen klar til besigtigelse, når de i pkt. 10.3 oplistede forhold er iagttaget.
  10.3. Bygningens klimaskærm er færdigbygget og alle tekniske installationer klar til brug. Der er adgang for CB Groups tekniker til alle rum i bygningen, herunder evt. tagplan/loftrum.
  10.4. Kunden skal sikre, at alt materiale til brug for energimærkningen er fremsendt til CB Group senest 6 uger efter ejendommen er blevet besigtiget. Kunden skal endvidere sikre, at CB Group modtager tilbagemelding på forespørgsler inden for rimelig tid og ikke senere end 7 dage fra anmodningen.
  10.5. Såfremt Kundens manglende iagttagelse af pkt. 10.3 og 10.4 medfører, at indberetning af oplysninger ikke sker rettidigt i overensstemmelse med gældende lovgivning (på nuværende tidspunkt 2 måneder efter besigtigelsen), faktureres Kunden for omkostninger i forbindelse med en evt. genbesigtigelse. Der faktureres efter gældende sats for start- og timepris.
  10.6. Såfremt udførelsen af Ydelsen forsinkes unødigt som følge af Kundens manglende iagttagelse af pkt. 10.4, forbeholder CB Group sig retten til at afslutte Ydelsen og fakturere Kunden for det udførte arbejde. Opstart igen herefter anses som opstart på en ny Ydelse, og kræver derfor nyt tilbud.
 11. SÆRLIGT OM ENERGIMÆRKNING – EKSISTERENDE
  11.1. Omfatter den aftalte Ydelse Energimærkning i forbindelse med eksisterende byggeri, skal Kunden sikre, at bygningen er klar til udførelse af besigtigelse på det aftalte tidspunkt.
  11.2. Medmindre andet fremgår af tilbuddet, er bygningen klar til besigtigelse, når de i pkt. 10.3 oplistede forhold er iagttaget.
  11.3. Der er adgang for CB Groups tekniker til alle rum i bygningen, herunder evt. tagplan/loftrum/kælderrum.
  Der er adgang til et repræsentativt udsnit af bygningens lokaler, således registreringen kan ske fyldestgørende. Adgang til rum med tekniske installationer kan ofte være aflåst med en specifik nøgle, som derfor skal være tilgængelig ved besigtigelsen.
  11.4. Er der kendskab til generelle ændringer i bygningen indenfor de senere år, skal dette oplyses til CB Groups tekniker.
  11.5. Er der kendskab til ændringer i bygningen, der ikke er foretaget generelt, f.eks. udskiftning af enkelte komponenter, herunder f.eks. vinduer/døre/varmtvandsbeholdere eller andet der påvirker bygningens energiforbrug, indenfor de senere år, skal dette oplyses til CB Groups tekniker.
 12. SÆRLIGT OM LYDMÅLING
  12.1. Omfatter den aftalte Ydelse lydmåling i forbindelse med nybyggeri, skal Kunden sikre, at bygningen er klar til udførelse af lydmåling på det aftalte tidspunkt.
  12.2. Medmindre andet fremgår af tilbuddet, er bygningen klar til udførelse af lydmåling når de i pkt. 12.3 oplistede forhold er iagttaget.
  12.3. Ind- og udvendigt fugearbejde er afsluttet og vinduer/døre/skydedøre m.v. er monteret med tætnende lister/anslag, i de områder, hvor der ønskes udført lydmålinger. Indvendige døre/lemme i skillevægge er også omfattet af dette. Der skal være adgang til strøm (230V AC) i det rum, hvori målingerne skal foretages.
  12.4. Såfremt teknikeren vurderer, at byggeriet ikke er klar til lydmåling, faktureres Kunden for anvendt tid med timesats af 880,00 kr. ekskl. moms / 1.100,00 kr. inkl. moms.
  12.5. Såfremt teknikeren vurderer, at det ikke er muligt at opnå tilfredsstillende måleresultater, som følge af andet støjende arbejde i eller omkring bygningen, faktureres Kunden for anvendt tid, inkl. klargøring og transport, med timesats af 880,00 kr. ekskl. moms / 1.100,00 kr. inkl. moms.
 13. GARANTI FRA UNDERLEVERANDØR
  13.1. Såfremt en af CB Groups underleverandører yder en garanti, som Kunden kan støtte ret på, vil alene underleverandøren hæfte for denne garantiforpligtelse. Kunden kan således ikke rejse krav mod CB Group som følge af underleverandørens garanti.
 14. MANGLER OG REKLAMATION
  14.1. Reklamation over mangler ved Ydelsen, skal ske straks og senest 5 dage fra Ydelsens afslutning.
  14.2. Det er Kunden, der har bevisbyrden for, at den påberåbte mangel ved Ydelsen, var til stede på tidspunktet for Ydelsens udførelse eller afslutning.
  14.3. Kunden kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som CB Group har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.
 15. ANSVARSBEGRÆNSNINGER
  15.1. CB Group kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader ved forsinkelse eller mangler ved Ydelsen, medmindre CB Group har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
  15.2. CB Groups samlede erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige Ydelsens pris og til enhver tid maksimalt udgøre forsikringssummen i den af CB Group tegnede ansvarsforsikring.
  15.3. CB Group er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Kunden måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance, medmindre Kunden specifikt har gjort opmærksom på, at det aftalte tidspunkt for udførelse af Ydelsen er afgørende.
 16. OVERDRAGELSE
  16.1. CB Group er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand uden Kundens accept.
 17. ÆNDRINGER
  17.1. CB Group forbeholder sig retten til at ændre disse Handelsbetingelser. Den til enhver tid gældende version er tilgængelig på www.cbgroup.dk.
 18. LOVVALG OG VÆRNETING
  18.1. Nærværende Handelsbetingelser er underlagt dansk ret.
  18.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende handelsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal søges løst ved mediation. Såfremt parterne ikke opnår enighed via mediation inden 6 uger efter valg af mediator, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen for de civile domstole med Retten i Odense som rette værneting.
 19. FORCE MAJEURE OG COVID-19
  19.1. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalen er CB Group ikke ansvarlig overfor Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for CB Groups kontrol, og som selskabet ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure (ikke udtømmende) er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, epidemier, pandemier, hærværk og arbejdsstridigheder.
  19.2. Omstændigheder afledt af Covid-19 eller lignende sygdomsudbrud og som forhindrer gennemførelse af en aftalt Ydelse, skal have samme konsekvens for aftaleforholdet som ved Force majeure.
  19.3. CB Group og Kunden er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i punkt 20.1 og 20.2 nævnte omstændigheder.
 20. ØVRIGE FORHOLD
  20.1. Forhold, som ikke er reguleret ved nærværende Handelsbetingelser, skal afklares ved anvendelse af ABR 18 Forenklet og i forbrugerforhold AB-forbruger.
  20.2. Ved uoverensstemmelse mellem nærværende handelsbetingelser og reglerne i ABR 18 Forenklet og AB-forbruger skal nærværende handelsbetingelser have forrang.