Spring til indhold

Information om persondatasikkerhed/GDPR

Denne persondatapolitik beskriver hvordan, CB Group af 2017 ApS (”vi/os”) CVR-nr. 38978039, Havnegade 76, 5000 Odense C, som den dataansvarlige, indsamler og behandler dine personoplysninger, når du er i kontakt med os, f.eks. som kunde i B2B sammenhæng, som besøgende på vores hjemmeside eller som samarbejdspartner/leverandør.
Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger til bestemte virksomheds-relaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler derfor kun person-oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gæl-dende databeskyttelsesregler. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysnin-ger kan du kontakte os på info@cbgroup.dk

Behandling af personoplysninger

I overensstemmelse med ovenstående kan vi behandle følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger: Personoplysninger du vælger at give til os, herunder kontakt-oplysninger; navn, firmaadresse, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelse.

Særlige kategorier af personoplysninger: Som udgangspunkt behandler vi ikke personoplys-ninger af særlig karakter.

Indsamling af personoplysninger
Vi indhenter personoplysninger direkte hos dig.
Er du kontaktperson eller ansat hos en af vores leverandører eller samarbejdspartnere, indsam-ler vi navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mailadresse og øvrige kontaktoplysninger ved kommunikation med dig eller din arbejdsgiver.

Formål med behandling af dine personoplysninger
Formålet med behandlingen af personoplysninger er 1) At drive vores forretning, herunder sikre at det er de rigtige oplysninger vi har på vores kunder og kontaktpersoner hos vores sam-arbejdspartnere. 2) At sikre, at vi kan behandle din henvendelse tilfredsstillende, herunder ved udarbejdelse af et tilbud.

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er for at opfylde en kontrakt, jf. da-tabeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og vores legitime interesser i databeskyttel-sesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, medmindre den registreredes interesser eller grund-læggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor
Vi kan også behandle personoplysninger, hvis det følger af en retlig forpligtelse eller på anden måde følger af lov.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver alene personoplysninger, hvor det er nødvendigt, herunder til øvrige samar-bejdspartnere, leverandører og databehandlere, som er godkendt til at bistå i forbindelse med vores almindelige drift.
Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis udvekslingen er påkrævet ved lov.

Særligt om cookies
CB Group gør en stor indsats for hele tiden at vise relevant indhold for vores besøgende, og dem som kommer udefra. Derfor anvender vi Cookies på vores hjemmeside. Vi behandler kun oplysninger via cookies i overensstemmelse med det samtykke du har afgivet ved besøg på hjemmesiden.

Accept af cookies på vores hjemmeside
Formålet med at anvende cookies er at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sik-re funktionalitet, generere statistik over brugen af hjemmesiden, huske dine præferencer med henblik på optimering af reklametiltag på de sociale medier. Retsgrundlaget for behandlingen af din IP-adresse er vores legitime interesser i at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside, optimere driften heraf og markedsføre vores ydelser på de socia-le medier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Din IP-adresse anvendt i for-bindelse med cookies til statistiske formål opbevares i en periode på op til 14 måneder, efter cookien er blevet gemt på den besøgendes harddisk. Din IP-adresse overlades til vores samar-bejdspartner, Google Analytics, som behandler denne for at generere statistik over brugen af vores hjemmeside. Google Analytics handler alene på vegne af os, hvorfor Google Analytics ikke må anvende oplysningerne til egne formål.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, herunder til praktiske og administrative hensyn, som følger af regnskabslovgivningen. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger så længe vi har en aktiv relation til dig og i 5 år derefter. I særlige til-fælde kan vi, om nødvendigt, behandle dine personoplysninger i en kortere eller længere peri-ode, herunder ved tilfælde af en verserende eller potentiel retsstridighed.

Dine rettigheder

Vi har implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret. Du har altid ret til at anmode om udøvelse af en af nedenstående rettigheder. Muligheden for at imødekomme din anmodning kan dog i visse tilfælde være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være op-fyldt eller fordi en undtagelse heraf finder anvendelse.
Dine rettigheder er følgende:
• ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig,
• ret til at få dine personoplysninger berigtiget,
• ret til sletning, når visse betingelser er opfyldt,
• ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger,
• ret til dataportabilitet, dvs. hvis visse betingelser er opfyldt,
• ret til indsigelse samt
• ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk be-handling, herunder profilering.

Beror vores behandling af dine personoplysninger på et samtykke kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Tilbagekaldes et samtykke vil dette dog ikke berøre den behandling af per-sonoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.
Du kan søge mere information i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.
Henvendelser og klage
Har du spørgsmål angående denne persondatapolitik eller ønsker du at udøve dine rettigheder kan Kasper Rudolfsen kontaktes på kr@cbgroup.dk
Vi bestræber os på, at løse din henvendelse så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, har du ret til at klage til Datatilsynet (Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby,
Tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk)

Ændringer til persondatapolitikken

Denne persondatapolitik vil blive opdateret når det er nødvendigt som følge af lov- og prak-sisændringer på databeskyttelsesområdet.

Dato for seneste ændring af persondatapolitikken december 2022:

Vores DPO

Data Protector Officer/Kvalitetsansvarlig:

Kasper Rudolfsen