Spring til indhold

VidencenterEnergiPriserKontakt

Energimærkning af nybyggeri


1. Energimærkning

Siden januar 2006 skal en lang række nye bygninger have foretaget en energimærkning, inden de tages i brug. Energimærkningsrapporten udarbejdes på basis af en bygningsgennemgang og en energirammeberegning. Reglerne gælder for enfamiliehuse, sommerhuse, flerfamiliehuse, bygninger til handel, service, administration og offentlige bygninger.

2. Regler

Reglerne gælder ikke for industri m.v. og for bygninger med et areal, der er mindre end 60 m2. Formålet med energimærkning er, at energiforbruget i nyopførte bygninger skal reduceres. Samtidig er energimærkningen en kontrol af, at byggeriet lever op til bygningsreglementets krav.

3. Process

Ejer af bygningen får – sammen med energimærket – en rapport, der beskriver bygningens energimæssige tilstand. På rapportens forside er energimærket trykt. Energimærkningen Bygherre/ejer skal sørge for, at et certificeret energimærkningsfirma udarbejder en energimærkning, når byggeriet er færdigt. Ejer skal derefter fremsende energimærkningsrapporten sammen med sin færdigmelding til kommunens tekniske forvaltning.


Indberetning af energimærke

1. Kommunen

Til kommunen indsendes en erklæring om, at byggeriet er opført i henhold til byggelovens og bygningsreglementets bestemmelser, og at den fornødne dokumentation vedr. tekniske forhold er vedlagt erklæringen. Registrering af energimærket Energimærkningsrapporten indberettes elektronisk til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger, og opbevares her i minimum 7 år.

2. boligejer.dk

Her samles og registreres rapporterne, så informationerne kan hentes frem igen. Rapporterne vil efterhånden blive gjort tilgængelige på www.boligejer.dk. Energimærkningsfirmaet skal opbevare rapporten i mærkets gyldighedsperiode, dog minimum 7 år.

3. BBR

Husk at: Energimærkningsrapporten bør betragtes som et stykke værdipapir, der skal gemmes sammen med BBR-meddelelsen. Det er nemlig en god idé at gemme Energimærkningsrapporten. Den indeholder en grundig beskrivelse af bygningens tilstand, samt en beskrivelse af hvilket niveau af energiforbrug og forbedrings forslag til energioptimering.

4. Investering

Den er et godt salgsargument, hvis du skal sælge eller udleje bygningen, for i rapporten kan køber eller lejer læse om de energiudgifter, der kan forventes at være i bygningen.  Samtidig giver energimærkningsrapporten nogle gode råd om, hvordan energiforbruget yderligere kan nedsættes – og ikke mindst, om hvor stor din egen investering vil være.


Energimærkets gyldighed

1. Ændring i gyldighed

Er energimærket udarbejdet efter 1. sept. 2006, men inden den 1. februar 2011, gælder det i 7 år. Hvis energimærket er udarbejdet efter de nye regler, der trådte i kraft pr. 1. februar 2011, gælder energimærket i 10 år.

2. Tilbagebetalingstid

Såfremt der ved energimærkningen identificeres besparelser med en tilbagebetalingstid under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 % af energiforbruget, nedsættes gyldigheden til 7 år.

3. Overdragelse

Sælges bygningen eller lejes ud indenfor denne periode, skal der altså ikke foretages en ny energimærkning. Energimærket mister sin gyldighed, når der ændres væsentligt på bygningens energimæssige forhold.

4. Omfattende ombygning

Det kan enten være i forbindelse med: 1. en ombygning, der er så omfattende, at den kan sammenlignes med nybyggeri. 2. ændringer, som i væsentlig grad forringer bygningens energimæssige ydeevne.


Energimærkets betydning

1. Energimærkets forskellige værdier

Energimærket har forskellige værdier, afhængigt af hvor stort den pågældende bygnings energiforbrug er blevet beregnet til at være. Energimærket findes i kategorierne A, B – til G, hvor G står for meget højt energiforbrug.

2. De nye energi klasser

Pr. 1. februar 2011 gælder følgende: A1 gives til en bygning, der overholder kravene til Lavenergiklasse 2015 A2 gives til en bygning, der opfylder gældende krav til nybyggeri B til G repræsenterer en graduering med højere energiforbrug end det gældende bygningsreglement. Hovedparten af de bygninger, der er bygget før april 2006 forventes at ligge i kategorierne C til G.

Energi skala

Kilde

Energitjenesten

Relevante artikler

VidencenterEnergiPriserKontakt

Energimærkning af nye bygninger

Energimærkning af nye bygninger
Energimærkning af nye bygninger

Det er bygherren (bygherres har ansvar for energimærkningen), som skal sørge for at stille den første energimærkning af boligen

Nye bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes. Energimærkningen skal indsendes til kommunen, inden bygningen bliver meldt færdig eller tages i brug. Det er bygherrens ansvar at Energimærket udleveres til kommunen.

Formålet er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen.

Nyopførte bygninger får energimærke A2015 eller A2020.  A2015 – A2020 angiver, om bygningen lever op til de energimæssige krav i det gældende bygningsreglement (BR15) eller den frivillige lavenergiklasse 2020.

Energimærkning af bygninger over 1000 m2

Energimærkning af bygninger over 1000 m2
Energimærkning af bygninger over 1000 m2

Energimærkning af flerfamiliehuse eller andre store bygninger på over 1.000 m2 skal altid have gyldigt energimærke. Der skal foretages en energimærkning uanset om den skal sælges eller ej. F.eks. hvis bygningen er tildelt et energimærke med syv års gyldighed, skal bygningen energimærkes efter syv år.

Energimærkning af Landbrugs- og industribygninger

Landbrugs- og industribygninger skal ikke energimærkes

Energimærkning – Reglerne for regelmæssig energimærkning

Reglerne for regelmæssig energimærkning af bygninger gælder både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje-, og andelsboliger) og bygninger, der anvendes til erhvervsformål.

Energimærkning  – Synligt energimærke i større bygninger

I store bygninger, der besøges af offentligheden, hvor det samlede etageareal er over 600 m²  er der krav om synliggørelse af bygningens energimærke. Det gælder f.eks. butikker og butikscentre, supermarkeder, restauranter, teatre, banker og hoteller.

Energimærkning af offentlige bygninger

Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtigt. Offentlige bygninger omfatter bygninger, der ejes eller bruges af offentlige institutioner.

Alle nyopførte offentlige bygninger over 60 m2 skal energimærkes, før de bliver meldt færdig eller bliver taget i brug. Når en offentlig bygning på 60-250 m2 er energimærket første gang, er der kun krav om energimærkning, hvis bygningen skal sælges eller udlejes.

Energimærkning – Regelmæssig energimærkning af offentlige bygninger over 250 m2.

Alle offentlige bygninger over 250 m2 skal energimærkes regelmæssigt. Energimærket er gyldigt i enten 10 eller 7 år afhængig af besparelsespotentialet. Energimærkningen skal fornys senest ved udløbet af denne periode.

I offentlige bygninger skal energimærket være synligt for brugerne af bygningen. Desuden skal alle ministerier offentliggøre energimærkerne og energimærkningsrapporter for ministerierne mv. på deres hjemmeside.

Energimærkning – Sanktioner ved ikke indberettede et energimærke

Ved ikke at indberettede energimærke kan energistyrelsen give et påbud for at bringe lovstridige forhold i orden.

Hvis kravet om energimærkning ikke er blevet overholdt, skal bygningsejeren inden for en angiven frist indgå en aftale med en energimærkningskonsulent om udarbejdelse af energimærkning. Bygningsejeren skal efterfølgende indsende dokumentation for udført energimærkning.

Energimærkning – Ved ikke at indberettede et energimærke kan der tildeles bøder i følgende tilfælde:

Hvis ejer af en bygning på over 1000 undlader at energimærke bygningen.

Hvis ejer eller andre relevante parter ikke overholder kravet om synliggørelse af energimærket ved kommerciel annoncering af salg og udleje af bygninger og boligenheder samt om opslag af energimærker.

Ved manglende efterlevelse af et påbud.

Hvis ejere, sælgere, overdragere, ejerforeninger, boligfællesskaber m.v. undlader at efterkomme forpligtelser til at udarbejde og udlevere energimærkninger i forbindelse med salg og overdragelse.

Hvis udlejer undlader at udlevere energimærkning til lejer.

Energimærkning – Hvem skal betale for at få lavet et energimærke

Hvem skal betale for at få lavet et energimærke
Hvem skal betale for at få lavet et energimærke

Det er ejeren af bygningen, der altid skal betale for få udført en energimærkningen.

Hvis ejeren har udlejet bygningen har han ret til at videre sende regningen til lejer via varmeregningen.

Energimærkning – Hvem må udarbejde et energimærke

For at kunne udarbejde et energimærke skal energikonsulenterne gennemgå et uddannelsesforløb og bestå den tilhørende eksamen, og der findes to slags energikonsulenter:

Energikonsulenter, der kan energimærke en- og flerfamiliehuse under 500 kvadratmeter

Energikonsulenter, der kan energimærke flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter samt andre typer bygninger såsom bygninger for handel, service, administration og offentlige bygninger.

CB Group er certificeret og registreres hos Energistyrelsen

For at kunne udarbejde et energimærke skal virksomheden være certificeret og registreres hos Energistyrelsen.

Skal du bruge en dygtig energikonsulent kan du trygt henvende dig til CB Group. CB Group er et uvildigt firma der udfører konsulentopgaver i hele. 

En energikonsulent fra CB Group er uddannet til at udfører følgende opgaver:

Energimærkning af Nye Bygninger

Energimærkning af Landbrugs- og industribygninger

Energimærkning af Bygninger Over 1000 m2

Energimærkning af Ejerligheder

Energimærkning af Etageboliger

Energimærkning af Rækkehuse

Energimærkning af Sommerhuse

Energimærkning af fler-familiehuse

Energimærkning af flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter

Energimærkning af bygninger for handel, service, administration samt offentlige bygninger

Hvorfor vælge CB Group?

CB Group er først og fremmest 100% uvildige – Vi har ikke interesse i at yde andet en god og korrekt rådgivning til dig.

Virksomhed bruger mange økonomiske ressourcer for at uddanne vores folk til at udføre produkterne som reglerne foreskriver, og deltager aktivt i branchedage.

Der er stor fokus på kvaliteten af energimærkerne for tiden. Der er afsløret mange fejl i energimærkerne, som kan have alvorlige konsekvenser for det endelige resultat af mærket, og dermed direkte påvirke boligens værdi.

Vi gør vores yderste for at sikre at energimærket er gennemarbejdet og kontrolleret, så vi sikre at resultatet er korrekt og fyldestgørende.

Vi er ikke altid de billigste, men vi går til gengæld heller aldrig på kompromis med kvaliteten i vores arbejde.