Spring til indhold

energi-viden-ejer

Energimærkning hus

Energimærkning af ejerlejligheder


1. Lovpligtigt

Energimærkning af ejerlejligheder er lovpligtigt at fremlægge når lejligheden skal sælges. Energimærkningen udarbejdes dog for hele ejendomme hvis der er tale om et byggeri med flere etager.

2. Ejerforeningen

Det er således ejerforeningen der har ansvar for at få udarbejdet et energimærke og som ejer af en ejerlejlighed kan du kræve dette overfor ejerforeningen, uden beregning (denne regel kan dog fraviges hvis der er lavet anden skriftlig aftale med ejerforeningen).

3. Gyldighed

En energimærkning er gyldig i fem år og kan benyttes igen, når andre ejerlejligheder i bygningen sælges indenfor gyldighedsperioden.


Energimærkning og tilstandsrapport

1. Besparelse i honorar

Skal der udarbejdes et energimærke i forbindelse med salg af din ejerlejlighed så kan du med fordel bede den byggesagkyndige om samtidig at udarbejde en tilstandsrapport, for således opnå en besparelse i honoraret.

2. Tilstandsrapport er ikke lovpligtig

Du skal være opmærksom på at i modsætning til et energimærke, så er en tilstandsrapport ikke lovpligtig, men dog er det en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring.


Relevante artikler

VidencenterEnergiPriserKontakt

Energimærkning af Ejerligheder

Når en ejerlejlighed sælges skal der fremlægges et lovpligtigt energimærke. Et energimærke skal udarbejdes for hele ejendommen, hvis der er tale om en etageejendom.  Et energimærke har en gyldighed på enten ti eller syv år afhængig af besparelsespotentiale. Det vil sige, at det kan genbruges, når andre lejligheder i bygningen sælges i gyldighedsperioden.

Energimærket skal udarbejdes inden boligen udbydes til salg, udlejning eller overdragelse.

Energimærkning af Rækkehuse, Enfamiliehuse

Energimærkning – Ved salg – Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et fritliggende enfamiliehus på 60 m2 eller derover skal sælges.
Energimærke for række-, kæde- og dobbelthuse betragtes hver boligenhed som én bygning.

Energimærket skal udarbejdes inden boligen udbydes til salg, udlejning eller overdragelse.

Energimærkning – Sælger ansvar

Det er sælgeren af boligen der har ansvar for energimærkningen ved salg.

Energimærke ved privat salg – Ved privat salg af boligen, skal sælger udlevere energimærke til køber.

Energimærke ved mægler salg– Når salget sker gennem ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden boligen udbydes til salg.

Energimærke ved foreningsslag –  Er det den enkelte ejer/andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.

Energimærket skal være synligt ved annoncering – Energimærket skal altid være synligt ved annoncering både ved salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed. Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet.

Besparelsespotentiale – når der udarbejdes et energimærke, bliver der foreslået relevante til forbedrings af boligens energiforbrug, og en anslået pris for de forslået forbedringer.

Energimærke ved privat salg – Ved privat salg af boligen, skal sælger udlevere energimærke til køber.

Energimærke ved mægler salg– Når salget sker gennem ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden boligen udbydes til salg.

Energimærke ved foreningsslag –  Er det den enkelte ejer/andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.  Ejer man en lejlighed, kan man derfor kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning til rådighed uden beregning, når lejligheden skal sælges.

En ejerforening, der undlader at lade energimærkningen udarbejde, eller som ikke overholder de angivne frister, kan få et påbud fra Energistyrelsen.

Ejerforeningen har derefter 60 dage til at stille et energimærke til rådighed.

 

Energimærkning – Overdrager har ansvar for at få udarbejdet et energimærke

Ved overdragelse af andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab er der krav om energimærkning. Ved overdragelse af andele/anparter i en etageejendom, skal hele ejendommen have et energimærke.

Energimærke ved privat salg – Er det overdrages pligt at sørge for, at køber får udleveret et energimærke.

Energimærke ved mægler salg– sker salget gennem ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden boligen udbydes til salg.

Foreningen skal stille energimærkning til rådighed

Andels/anpartsforeningen har pligt til at stille et gyldigt energimærke til rådighed uden beregning, når en bolig skal overdrages. Det gælder dog kun, hvis andelen/anparten er en lejlighed i en etageejendom. For parcelhuse samt række-, kæde- og dobbelthuse er det den enkelte andels/anpartshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.

Energimærke ved Udlejning

Når man skal udleje en ejendom, en bolig eller erhvervsenhed i en ejendom, er der krav om energimærkning – enten af hele ejendommen eller enheden.

 Energimærkning – Udlejer/lejer skal udlevere energimærke

Udlejer/ejer skal sørge for, at lejer får udleveret energimærkningen, inden lejeaftalen indgås. Det er udlejer/ejer, der skal betale for energimærkningen.

Energimærke ved tidsbegrænset udlejning

Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr. udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen.

Alle nyopførte sommerhuse skal energimærkes.

Sommerhuse opført i perioden 26. oktober 2010 til og med 31. januar 2011 været fritaget for energimærkning.

Sommerhuse skal ikke energimærkes ved salg eller udlejning.

Energimærkning – Sanktioner ved ikke indberettede et energimærke

Ved ikke at indberettede energimærke kan energistyrelsen give et påbud for at bringe lovstridige forhold i orden.

Hvis kravet om energimærkning ikke er blevet overholdt, skal bygningsejeren inden for en angiven frist indgå en aftale med en energimærkningskonsulent om udarbejdelse af energimærkning. Bygningsejeren skal efterfølgende indsende dokumentation for udført energimærkning.

Energimærkning – Ved ikke at indberettede et energimærke kan der tildeles bøder i følgende tilfælde:

Hvis ejer af en bygning på over 1000 undlader at energimærke bygningen.

Hvis ejer eller andre relevante parter ikke overholder kravet om synliggørelse af energimærket ved kommerciel annoncering af salg og udleje af bygninger og boligenheder samt om opslag af energimærker.

Ved manglende efterlevelse af et påbud.

Hvis ejere, sælgere, overdragere, ejerforeninger, boligfællesskaber m.v. undlader at efterkomme forpligtelser til at udarbejde og udlevere energimærkninger i forbindelse med salg og overdragelse.

Hvis udlejer undlader at udlevere energimærkning til lejer.

Energimærkning – Hvem skal betale for at få lavet et energimærke

Det er ejeren af bygningen, der altid skal betale for få udført en energimærkningen.

Hvis ejeren har udlejet bygningen har han ret til at videre sende regningen til lejer via varmeregningen.

Energimærkning – Hvem må udarbejde et energimærke

For at kunne udarbejde et energimærke skal energikonsulenterne gennemgå et uddannelsesforløb og bestå den tilhørende eksamen, og der findes to slags energikonsulenter:

Energikonsulenter, der kan energimærke en- og flerfamiliehuse under 500 kvadratmeter

Energikonsulenter, der kan energimærke flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter samt andre typer bygninger såsom bygninger for handel, service, administration og offentlige bygninger.

CB Group er certificeret og registreres hos Energistyrelsen

For at kunne udarbejde et energimærke skal virksomheden være certificeret og registreres hos Energistyrelsen.

Skal du bruge en dygtig energikonsulent kan du trygt henvende dig til CB Group. CB Group er et uvildigt firma der udfører konsulentopgaver i hele. 

En energikonsulent fra CB Group er uddannet til at udfører følgende opgaver:

Energimærkning af Nye Bygninger

Energimærkning af Landbrugs- og industribygninger

Energimærkning af Bygninger Over 1000 m2

Energimærkning af Ejerligheder

Energimærkning af Etageboliger

Energimærkning af Rækkehuse

Energimærkning af Sommerhuse

Energimærkning af fler-familiehuse

Energimærkning af flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter

Energimærkning af bygninger for handel, service, administration samt offentlige bygninger

Hvorfor vælge CB Group?

CB Group er først og fremmest 100% uvildige – Vi har ikke interesse i at yde andet en god og korrekt rådgivning til dig.

Virksomhed bruger mange økonomiske ressourcer for at uddanne vores folk til at udføre produkterne som reglerne foreskriver, og deltager aktivt i branchedage.

Der er stor fokus på kvaliteten af energimærkerne for tiden. Der er afsløret mange fejl i energimærkerne, som kan have alvorlige konsekvenser for det endelige resultat af mærket, og dermed direkte påvirke boligens værdi.

Vi gør vores yderste for at sikre at energimærket er gennemarbejdet og kontrolleret, så vi sikre at resultatet er korrekt og fyldestgørende.

Vi er ikke altid de billigste, men vi går til gengæld heller aldrig på kompromis med kvaliteten i vores arbejde.

Kilder

Energistyrelsen