Spring til indhold

energimærkning-af-bolig-2

Energimærke besparelse

VidencenterEnergiPriserKontakt

Energimærkning af bolig


1. Oversigt

Energimærkning er et dokument, der fortæller om en boligs energiforbrug og synliggør dens energieffektivitet. Dokumentet gør det muligt for køberen at få et godt indblik i, hvor energiøkonomisk huset er, og hvad det vil koste i varme-, el- og vandforbrug at bo i huset.

2. Spar penge

Et godt energimærke indikerer, at huset er billigt at opvarme og holder på varmen. Stigende energipriser betyder, at der nemlig er en kæmpe forskel på, om du opvarmer en stor villa med et gammelt oliefyr, eller om det er med fjernvarme. Boliger med en god energimærkning sælges derfor til højere priser end boliger uden.

3. Energimærkets brug

Energimærket bruges bl.a. når et hus sættes til salg for at give potentielle købere et billede af husets energimæssige stand – det vil sige, hvor velisoleret og energiøkonomisk huset er, hvad det koster at varme op, og hvor stort husets el- og vandforbrug er.

4. rangliste

Når du er på boligjagt giver energimærket dig mulighed for nemt at sammenligne forskellige boligers energimæssige stand. Hvert hus bliver nemlig ranglistet efter en skala fra A2020 til G, hvor A2020 er det mest energieffektive prædikat, mens G er det mindst effektive.

5. Energiplan

Boligers energimærkning minder på den måde meget om de energimærker, vi kender fra vaskemaskiner, køleskabe og andre hårde hvidevarer. Energimærkningsrapporten indeholder også en energiplan med forslag til, hvad du som ny ejer kan gøre for at spare på energien.

6. Forbedringer

Forslagene kan fx beskrive, hvad du kan spare i energi ved at efterisolere taget, udskifte det gamle oliefyr med et nyt og mere effektivt, erstatte de gamle termoruder med lavenergiruder eller investere i et nyt køleskab i den mest energiøkonomiske klasse.

7. Rentabel

Alle forslagene skal være rentabel. Det vil sige, at det, du kan spare på energiregningen i løbet af en relativt kort årrække, typisk 5-10 år, skal kunne dække det beløb, du har brugt på forbedringerne.

8. Investering

Energimærket giver også forslag til, hvilke energimæssige forbedringer der vil være fornuftige investeringer, hvis du på et tidspunkt skal i gang med en mere omfattende renovering af boligen. Derudover skåner du miljøet da et energirigtigt hus udleder mindre CO2.


Hvornår skal en bolig energimærkes?

1. Køberens ret

Køberen af en ejendom har krav på en energimærkning, og siden 2010 har en bolig ikke kunne blive annonceret som til salg uden et gyldigt energimærke. Det gælder både nye og gamle huse – villaer, rækkehuse, etageejendomme med ejerlejligheder samt m.m.

2. Ældre ejendomme

Ældre ejendomme overholder oftest ikke de nye energibestemmelser, og det skal de heller ikke. Dog skal energimærkningen sætte køber i stand til at vurdere ejendommens energimæssige tilstand, ligesom sælger, der har et godt isoleret hus, får bedre betingelser for at sælge boligen.

3. Kommunal krav

Som sælger skal man energimærke sit hus, inden kommunen kan give den nye ejer lov til at flytte ind. Kommunen skal udstede en såkaldt ibrugtagnings tilladelse, og den kan man kun få, hvis huset er energimærket. Det er energimærket, der dokumenterer, at bygningen opfylder energikravene i bygningsreglementet fra 2010

4. Ejerlejligheder

Når ejerlejligheder energimærkes ved salg er det ikke den enkelte lejlighed, der skal energimærkes, men samtlige ejendomme i den pågældende forening. Dermed er det ejerforeningen, der har ansvar for at få udarbejdet et energimærke, og derfor kan du som ejer kræve dette overfor ejerforeningen.

5. Reelt energi forbrug

Her laves energimærkningen ud fra det registrerede forbrug, hvor mærkningen bygger på ejendommens reelle forbrug. Det reelle forbrug bliver aflæst på el- og varmemåleren og registreret i ejendommens driftsjournal. Energimærkningen afhænger af beboernes forbrug og betyder, at gode energivaner og en dygtig varmemester kan forbedre mærket.

6. Skal energimærkes

I en række andre tilfælde skal huse også energimærkes. Det gælder, hvis:

  • Du skal udleje dit hus i mere end 2 måneder (gældende siden 1. januar 2007).
  • Du skal sælge din anpartslejlighed (gældende siden 1. januar 2007).
  • Bygninger over 1000 kvadratmeter har siden 2012 skulle energimærkes hvert 7. år eller ved salg. Det er Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, som opstiller retningslinjerne for, hvilke huse der kræver energimærkning, og hvornår de skal energimærkes.

Hvilke regler gælder for energimærkning af sommerhuse?

1. Hvornår skal et sommerhus energimærkes

Som andre nye bygninger skal nyopførte sommerhuse energimærkes, hvis de er over 60 kvadratmater. Ved salg og udlejning af sommerhuse er der derimod ikke krav om energimærkning. Energimærket til sommerhuse indeholder ikke en energiplan med forslag til, hvordan du kan gøre din bolig mere energirigtig.

2. Regler for energimærkning af sommerhus

  • Fra den 1. januar 2006 til den 26. oktober 2010 har alle sommerhuse skullet energimærkes ved opførelse eller salg.
  • Fra den 27. oktober 2010 til den 31. januar 2011 har sommerhuse slet ikke skullet energimærkes – heller ikke nybyggede sommerhuse.
  • Fra 1. februar 2011 har alle nyopførte sommer huse med et areal på over 60 kvadratmeter skullet energimærkes. Dette sker automatisk i forlængelse af, at sommerhuset også skal overholde de gældende krav til bygningsreglementet, før det kan tages i brug.

Fordele og regler for energimærkning ved salg

1. Sælgers ansvar

Det er sælgeren der har ansvaret for, at der bliver udarbejdet et energimærke til byggeriet. Energimærket har forskellig  gyldighed i op til 5, 7 eller 10 år fra den dag det er registreret, hvor gyldigheden afhænger af, hvilket tidspunkt at energimærket er blevet udstedet.

2. Obligatorisk og forpligtende

Energimærket er obligatorisk og sælger er forpligtet til at udlevere energimærket, inden boligen annonceres til salg. Ved salg af ejerlejligheder er det ejerforeningen, der er ansvarlig for, at energimærkningen bliver foretaget.

3. Særlig aftale

Medmindre der er lavet en særlig aftale i din ejerforening, kan du kræve af den, at energimærkningen bliver udført uden beregning.

4. Energimærke tilfører værdi til ejendommen

Adskillelige analyser viser, at du ved energirenovering opnår et bedre energimærke, som kan have en betydning for salgsprisen af dit hus. Den gennemsnitlige stigning på salgsprisen ligger på omkring 800 kr. pr. kvadratmeter, men varierer alt efter hvor store energiforbedringer, du laver på dit hus.


Hvem udfører energimærkning af boliger

1. Energikonsulent

Energimærket skal udarbejdes af en beskikket energikonsulent. Denne skal personligt gennemgå bygningen og derefter skrive energimærkningsrapporten og indberette energimærkningen til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (tidligere Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne).

2. To typer

Der findes 2 forskellige slags energikonsulenter: Dem, der energimærker en- og flerfamiliehuse under 500 kvadratmeter, og dem, der energimærker flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter samt andre typer bygninger såsom bygninger for handel, service, administration og offentlige bygninger.

3. Energistyrelsen

Det er Energistyrelsen, der har fastlagt retningslinjerne for energimærkningsrapportens opbygning og de oplysninger, den skal indeholde. Det sikrer, at rapporterne er ensartede og sammenlignelige, uanset hvilken energikonsulent der har foretaget energimærkningen.

4. Kvalitetskrav

For at sikre, at energimærkets kvalitet lever op til Energistyrelsens kvalitetskrav, får det først gyldighed, når energikonsulenten har indberettet de oplysninger, der indgår i energimærkningen, og energimærkningsrapporten derefter er blevet tildelt et energimærkningsnummer af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger.

5. Afvise indberetning

Det er en betingelse for tildeling af energimærkningsnummer, at energikonsulenten har indberettet alle krævede oplysninger, og at de indberettede oplysninger ikke indeholder åbenlyse fejl. Energistyrelsen kan afvise indberetningen og afslå tildeling af energimærkningsnummer, hvis energikonsulenten ikke har indberettet de krævede oplysninger, eller der er åbenlyse fejl i oplysningerne.


Gyldighed for energimærkning

1. Gyldighed

Hvis energimærkningen er udarbejdet efter 1. februar 2011 gælder den som udgangspunkt i 10 år. Hvis der ved energimærkningen bliver identificeret besparelser med en tilbagebetalingstid på under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 procent af energiforbruget, er gyldigheden kun 7 år.

2. Genbrug af mærke

En energimærkning må almindeligvis genbruges, når boligen skal sælges igen. Dette skal blot ske inden for gyldighedsperioden på 7 eller 10 år. Vær opmærksom på, at energimærkningen mister sin gyldighed, hvis du bygger om eller udfører andre ændringer i et omfang, der påvirker boligens energiforbrug.

3. Energistyrelsen

På Energistyrelsens hjemmeside kan man se hvilket energimærke huset har fået. Du kan se det ved at følge linket til Energistyrelsens hjemmeside her. Samme sted findes også en låneberegner. Priserne på energirenoveringen kan være noget optimistiske men den giver en fornemmelse for, hvad det koster.  For at få den rigtige pris på energirenoveringen bør man få et tilbud på arbejdet fra en håndværker.

4. Gyldighedsperioder

  • Energimærkninger udarbejdet før den 1. september 2006 er gyldige i 5 år.
  • Energimærkninger udarbejdet mellem 1. sep. 2006 til 31. jan. 2011 er gyldige i 7 år.
  • Energimærkninger udarbejdet efter den 1. februar 2011 gælder i 10 år.

5. Energimærkning pris

Det koster typisk et sted mellem 3.000 og 7.000 kr. at få energimærket et hus (2014 priser). For huse over 300 kvadratmeter vil prisen dog være højere. Energistyrelsen vurderer, at prisen for en energirammeberegning kan variere betydeligt som følge af kompleksitet, antal møder, ændrede beslutninger osv. Energikonsulenterne kan ikke selv bestemme prisen for en energimærkning, da maksimumprisen for forskellige bygningstyper er fastsat af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger.


Kilder

Bolius

Relevante artikler

VidencenterEnergiPriserKontakt

Energimærkning af Rækkehuse, Enfamiliehuse

Energimærkning – Ved salg – Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et fritliggende enfamiliehus på 60 m2 eller derover skal sælges.
Energimærke for række-, kæde- og dobbelthuse betragtes hver boligenhed som én bygning.

Energimærket skal udarbejdes inden boligen udbydes til salg, udlejning eller overdragelse.

Energimærkning – Sælger ansvar

Det er sælgeren af boligen der har ansvar for energimærkningen ved salg.

Energimærke ved privat salg – Ved privat salg af boligen, skal sælger udlevere energimærke til køber.

Energimærke ved mægler salg– Når salget sker gennem ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden boligen udbydes til salg.

Energimærke ved foreningsslag –  Er det den enkelte ejer/andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.

Energimærket skal være synligt ved annoncering – Energimærket skal altid være synligt ved annoncering både ved salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed. Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet.

Energimærkning af nye bygninger

Det er bygherren (bygherres har ansvar for energimærkningen), som skal sørge for at stille den første energimærkning af boligen

Nye bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes. Energimærkningen skal indsendes til kommunen, inden bygningen bliver meldt færdig eller tages i brug. Det er bygherrens ansvar at Energimærket udleveres til kommunen.

Formålet er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen.

Nyopførte bygninger får energimærke A2015 eller A2020.  A2015 – A2020 angiver, om bygningen lever op til de energimæssige krav i det gældende bygningsreglement (BR15) eller den frivillige lavenergiklasse 2020.

Energimærkning af Ejerligheder

Når en ejerlejlighed sælges skal der fremlægges et lovpligtigt energimærke. Et energimærke skal udarbejdes for hele ejendommen, hvis der er tale om en etageejendom.  Et energimærke har en gyldighed på enten ti eller syv år afhængig af besparelsespotentiale. Det vil sige, at det kan genbruges, når andre lejligheder i bygningen sælges i gyldighedsperioden.

Energimærket skal udarbejdes inden boligen udbydes til salg, udlejning eller overdragelse.

Besparelsespotentiale – når der udarbejdes et energimærke, bliver der foreslået relevante til forbedrings af boligens energiforbrug, og en anslået pris for de forslået forbedringer.

Energimærke ved privat salg – Ved privat salg af boligen, skal sælger udlevere energimærke til køber.

Energimærke ved mægler salg– Når salget sker gennem ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden boligen udbydes til salg.

Energimærke ved foreningsslag –  Er det den enkelte ejer/andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.  Ejer man en lejlighed, kan man derfor kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning til rådighed uden beregning, når lejligheden skal sælges.

En ejerforening, der undlader at lade energimærkningen udarbejde, eller som ikke overholder de angivne frister, kan få et påbud fra Energistyrelsen.

Ejerforeningen har derefter 60 dage til at stille et energimærke til rådighed.

 

Energimærkning – Overdrager har ansvar for at få udarbejdet et energimærke

Ved overdragelse af andel, anpart eller aktie i et boligfællesskab er der krav om energimærkning. Ved overdragelse af andele/anparter i en etageejendom, skal hele ejendommen have et energimærke.

Energimærke ved privat salg – Er det overdrages pligt at sørge for, at køber får udleveret et energimærke.

Energimærke ved mægler salg– sker salget gennem ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden boligen udbydes til salg.

Foreningen skal stille energimærkning til rådighed

Andels/anpartsforeningen har pligt til at stille et gyldigt energimærke til rådighed uden beregning, når en bolig skal overdrages. Det gælder dog kun, hvis andelen/anparten er en lejlighed i en etageejendom. For parcelhuse samt række-, kæde- og dobbelthuse er det den enkelte andels/anpartshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.

Energimærke ved Udlejning

Når man skal udleje en ejendom, en bolig eller erhvervsenhed i en ejendom, er der krav om energimærkning – enten af hele ejendommen eller enheden.

 Energimærkning – Udlejer/lejer skal udlevere energimærke

Udlejer/ejer skal sørge for, at lejer får udleveret energimærkningen, inden lejeaftalen indgås. Det er udlejer/ejer, der skal betale for energimærkningen.

Energimærke ved tidsbegrænset udlejning

Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr. udlejning er undtaget fra kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen.

Alle nyopførte sommerhuse skal energimærkes.

Sommerhuse opført i perioden 26. oktober 2010 til og med 31. januar 2011 været fritaget for energimærkning.

Sommerhuse skal ikke energimærkes ved salg eller udlejning.

Energimærkning af bygninger over 1000 m2

Energimærkning af flerfamiliehuse eller andre store bygninger på over 1.000 m2 skal altid have gyldigt energimærke. Der skal foretages en energimærkning uanset om den skal sælges eller ej. F.eks. hvis bygningen er tildelt et energimærke med syv års gyldighed, skal bygningen energimærkes efter syv år.

Energimærkning af Landbrugs- og industribygninger

Landbrugs- og industribygninger skal ikke energimærkes

Energimærkning – Reglerne for regelmæssig energimærkning

Reglerne for regelmæssig energimærkning af bygninger gælder både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje-, og andelsboliger) og bygninger, der anvendes til erhvervsformål.

Energimærkning  – Synligt energimærke i større bygninger

I store bygninger, der besøges af offentligheden, hvor det samlede etageareal er over 600 m²  er der krav om synliggørelse af bygningens energimærke. Det gælder f.eks. butikker og butikscentre, supermarkeder, restauranter, teatre, banker og hoteller.

Energimærkning af offentlige bygninger

Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtigt. Offentlige bygninger omfatter bygninger, der ejes eller bruges af offentlige institutioner.

Alle nyopførte offentlige bygninger over 60 m2 skal energimærkes, før de bliver meldt færdig eller bliver taget i brug. Når en offentlig bygning på 60-250 m2 er energimærket første gang, er der kun krav om energimærkning, hvis bygningen skal sælges eller udlejes.

Energimærkning – Regelmæssig energimærkning af offentlige bygninger over 250 m2.

Alle offentlige bygninger over 250 m2 skal energimærkes regelmæssigt. Energimærket er gyldigt i enten 10 eller 7 år afhængig af besparelsespotentialet. Energimærkningen skal fornys senest ved udløbet af denne periode.

I offentlige bygninger skal energimærket være synligt for brugerne af bygningen. Desuden skal alle ministerier offentliggøre energimærkerne og energimærkningsrapporter for ministerierne mv. på deres hjemmeside.

Energimærkning – Sanktioner ved ikke indberettede et energimærke

Ved ikke at indberettede energimærke kan energistyrelsen give et påbud for at bringe lovstridige forhold i orden.

Hvis kravet om energimærkning ikke er blevet overholdt, skal bygningsejeren inden for en angiven frist indgå en aftale med en energimærkningskonsulent om udarbejdelse af energimærkning. Bygningsejeren skal efterfølgende indsende dokumentation for udført energimærkning.

Energimærkning – Ved ikke at indberettede et energimærke kan der tildeles bøder i følgende tilfælde:

Hvis ejer af en bygning på over 1000 undlader at energimærke bygningen.

Hvis ejer eller andre relevante parter ikke overholder kravet om synliggørelse af energimærket ved kommerciel annoncering af salg og udleje af bygninger og boligenheder samt om opslag af energimærker.

Ved manglende efterlevelse af et påbud.

Hvis ejere, sælgere, overdragere, ejerforeninger, boligfællesskaber m.v. undlader at efterkomme forpligtelser til at udarbejde og udlevere energimærkninger i forbindelse med salg og overdragelse.

Hvis udlejer undlader at udlevere energimærkning til lejer.

Energimærkning – Hvem skal betale for at få lavet et energimærke

Det er ejeren af bygningen, der altid skal betale for få udført en energimærkningen.

Hvis ejeren har udlejet bygningen har han ret til at videre sende regningen til lejer via varmeregningen.

Energimærkning – Hvem må udarbejde et energimærke

For at kunne udarbejde et energimærke skal energikonsulenterne gennemgå et uddannelsesforløb og bestå den tilhørende eksamen, og der findes to slags energikonsulenter:

Energikonsulenter, der kan energimærke en- og flerfamiliehuse under 500 kvadratmeter

Energikonsulenter, der kan energimærke flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter samt andre typer bygninger såsom bygninger for handel, service, administration og offentlige bygninger.

CB Group er certificeret og registreres hos Energistyrelsen

For at kunne udarbejde et energimærke skal virksomheden være certificeret og registreres hos Energistyrelsen.

Skal du bruge en dygtig energikonsulent kan du trygt henvende dig til CB Group. CB Group er et uvildigt firma der udfører konsulentopgaver i hele. (LINK)

En energikonsulent fra CB Group er uddannet til at udfører følgende opgaver:

Energimærkning af Nye Bygninger

Energimærkning af Landbrugs- og industribygninger

Energimærkning af Bygninger Over 1000 m2

Energimærkning af Ejerligheder

Energimærkning af Etageboliger

Energimærkning af Rækkehuse

Energimærkning af Sommerhuse

Energimærkning af fler-familiehuse

Energimærkning af flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter

Energimærkning af bygninger for handel, service, administration samt offentlige bygninger

Hvorfor vælge CB Group?

CB Group er først og fremmest 100% uvildige – Vi har ikke interesse i at yde andet en god og korrekt rådgivning til dig.

Virksomhed bruger mange økonomiske ressourcer for at uddanne vores folk til at udføre produkterne som reglerne foreskriver, og deltager aktivt i branchedage.

Der er stor fokus på kvaliteten af energimærkerne for tiden. Der er afsløret mange fejl i energimærkerne, som kan have alvorlige konsekvenser for det endelige resultat af mærket, og dermed direkte påvirke boligens værdi.

Vi gør vores yderste for at sikre at energimærket er gennemarbejdet og kontrolleret, så vi sikre at resultatet er korrekt og fyldestgørende.

Vi er ikke altid de billigste, men vi går til gengæld heller aldrig på kompromis med kvaliteten i vores arbejde.