Spring til indhold

VidencenterTrykprøvningPriserKontakt

Blowerdoor test


Hvad er blowerdoor (trykprøvning / tæthedstest)

1. Blowerdoor

Blowerdoor er et udtryk, som kommer fra den metode der anvendes til at trykprøve en bygning. Metoden bruges til at godkende tætheden på nybyggerier jf. bygningsreglementet, samt til at finde utætheder i ældre boliger der ønskes energioptimeret.

Der monteres en ventilator (blower) i en af husets udvendige døre eller vinduer som tilkobles en PC. Blæseren/ventilatoren er styret af en pc, som måler trykforskellen mellem ude og inde, og dermed kan styre trykket i bygningen, samt hastigheden på ventilatoren. Via ventilatoren trækkes alt luft ud af huset for at skabe under- og overtryk i huset.

2. Undertryk

Undertrykket medfører at luft, for at udjævne undertrykket, finder vej ind i huset via husets utætheder i klimaskærmen. Den luftmængde, som i løbet af denne proces kører gennem huset, måles og udtrykkes som et gennemsnit i liter pr. sekund pr. kvadratmeter (l/s pr. m2). De aktuelle utætheder i et hus kan identificeres ved hjælp af røg, vindmåler eller termografering.

Om sommeren hvor der kun er en lille forskel på temperaturen ude og inde, bruges der røg til at lækagespore ved en trykprøvning. I vinterhalvåret kan der bruges termografi ved en tæthedstest. Termografien illustrerer visuelt forskelle i temperaturer med farver, og dette udnyttes til at se hvor den kolde udeluft kommer igennem bygningens lækager i klimaskærmen.

3. Værd at vide

Ved en tæthedsprøve behøves der ikke tages særlige hensyn, eller gøres særlige tiltag i forhold til indbo og husdyr i boligen. Tæthedstesten foregår ganske harmløst, og trykket der opbygges under en tæthedstest kan ikke mærkes på hverken dyr eller mennesker. Det er ligeledes ganske harmløst at opholde sig i bygningen under en tæthedsprøve.

Det kan være en fordel, hvis boligejeren selv “går en runde” inden trykprøvnings-entrepanøren ankommer, og lukker vinduer og ventiler og andre åbninger som ejeren selv er bevidst om skal lukkes. Dette anbefales fordi at ejeren kender boligen bedre end personen der kommer for at tæthedsteste.


Hvordan forgår en blowerdoor test

Sådan køres testen

Blowerdoor test bliver udført på følgende måde: En dør eller et vindue tages ud af huset og erstattes med en særlig dør eller et vindue, der er helt tætsluttende og lufttæt og har en ventilator indbygget.

Ved hjælp af ventilatoren blæser man luft ind i huset og skaber derved et overtryk inde i det. Overtrykket gør, at luften vil trænge ud gennem sprækker og andre utætheder. Ligeledes skabes der et undertryk, ved at suge luft ud af huset. Det vil trække luft udefra ind i huset gennem utætheder.

Ved at måle, hvor meget luft der skal blæses ind i huset pr. sekund for at holde overtrykket/undertrykket i huset konstant, får man et mål for, hvor tæt huset er. Efterfølgende vil der blive udfærdiget et dokument der viser resultatet af testen.

Hvordan måles utætheden?

Når ventilatoren tændes, begynder luft at bevæge sig igennem ventilatorhuset. For at luften trækkes gennem hullerne på indløbssiden, skal der være et sug. Det roterende skovlblad skaber et sugetryk mellem indløbsåbningen og skovlbladet.

Begrænser-plader monteres på indløbssiden af ventilatorhuset, til kunstigt at begrænse luftstrømmen og styre mængden af luft der trænger igennem ventilatoren, og dermed kontrollere det opbyggede tryk.

Formålet med at styre luftgennemstrømningen igennem blæseren, er at tilpasse målingen til forskellige lækage intervaller. Denne begrænsning af luftstrømningen er vigtigt, da det giver dig mulighed for at måle mindre eller større huller.

Ved at måle trykket der er opnået, og at kende størrelsen af sugehullet ud fra de installerede begrænser-plader, kan vi beregne den mængde luft, der føres gennem ventilatoren.


Bygningsreglement omkring tæthedsmåling af nybyggerier

1. Bygningsreglement (BR)

  • Grundkravet jf. BR10 Kap. 7.2.1 stk. 4: 1.5 L pr. sekund pr. m2 ved 50 pa
  • Lavenergi 2015 jf. BR10 Kap. 7.2.1 stk. 4: 1.0 L pr. sekund pr. m2 ved 50 pa
  • Lavenergi 2020 jf. BR10 Kap. 7.2.5.1 stk 5: 0.5L pr. sekund pr. m2 ved 50 pa

2. Luftskifte pr. m²

For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² klimaskærm og for lavenergibygninger 2015 0,3 l/s pr. m². og for bygningsklasse 2020 0,15 l/s pr. m² klimaskærm. Ved dokumentation af luftskiftet pr. m² klimaskærm er det ikke nødvendigt også at dokumentere luftskiftet pr. m² etageareal.

3. DS/EN 13829

Prøvning af luftskiftet sker på grundlag af ”DS/EN 13829 Bygningers termiske ydeevne. Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger. Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator”. Resultatet af tæthedsmålingen skal udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over, og undertryk.

4. Større bygninger

Der er ingen øvre m2 grænse for, hvor mange m2 der kan sætte under tryk på samme tid.
Jf. DS/EN 13829 kan der sektions-opdeles fx i fht. brandsektioner, men det anbefales at teste bygningen som helhed, da zonetest kun i få tilfælde vil være udtryk for bygningens tæthed som helhed.

Test ved zone-opdeling er aldrig en fordel, fordi resultatet altid vil blive ringere end test udført på det samlede areal.  10 ”små” test er ikke billigere end 1 stor.


Kilde

Vores ISO9001 certificeret håndbog

Eksempelsamling om Energi BR2015

Blower door kurset hos TSE-Learning

Relevante artikler

VidencenterTrykprøvningPriserKontakt