Spring til indhold

Bestemmelserne om Tæthed

BR2015

VidencenterTrykprøvningPriserKontakt

Tæthed


Bestemmelse om tæthed

1. Kommunal krav

Kommunen kan stille krav om, at der foretages måling i den færdige bygning til dokumentation af, at kravet til lufttæthed er opfyldt.For bygninger der opfylder mindstekravene i BR 10 skal der stilles krav i mindst 5 pct. af byggesagerne. For bygninger, der opføres efter lavenergiklasse 2015 eller bygningsklasse 2020, skal der altid foreligge dokumentation for tætheden.

2. Tæthedskrav

Kravene til tæthed er, at luftskiftet ikke må overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa: resultatet ved af trykprøvningen består af gennemsnittet af måling ved over- og undertryk. For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² klimaskærm og for lavenergibygninger 0,3 l/s pr. m².

3. Lavenergibygning

For lavenergibygning klasse 2015 må luftskiftet ikke overstige 1,0 l/s pr m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. For bygningsklasse 2020, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal.

4. Kvalitetskontrol

Såfremt et firma gennem sin kvalitetskontrol og måling af tæthed er sikker på, at bygningerne har et lavt luftskifte ved trykprøvning og dokumenterer dette efterfølgende, kan firmaet benytte denne tæthed i forbindelse med eftervisning af, at energirammen er overholdt.


Grundlaget for tæthedskrav

1. Bygningers termiske ydeevne

Måling af tæthed sker på grundlag prøvning efter DS/EN 13829 Bygningers termiske ydeevne. Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger, der opføres med overtryk skabt af ventilator. Måling kan foretages for en hel bygning. For etageboliger kan trykprøvningen dog også foretages for en eller flere boliger.

2. Eventuelle utætheder

Ved trykprøvning kan eventuelle utætheder imidlertid også vise sig at skyldes mangelfuld lydisolering og brandtætning mod tilstødende boliger. Konstatering af dette kan ligeledes være positivt i en fase, hvor fejlene kan rettes.

3. Hvem kan måle

I bygningsreglementet er der ikke sær-skilte krav til de virksomheder, der foretager tæthedsmåling. Det er imidlertid væsentligt, at de personer, der foretager målingerne, har den tilstrækkelige viden om tæthedsmåling, er i stand til at tolke måleresultaterne og anvender kalibreret måleudstyr, der måler korrekt.

4. Højne kvalitet

For at højne kvaliteten og pålideligheden af firmaernes målinger er der etableret to certificerings-ordninger, der hver for sig certificerer virksomheder, der kan foretage tæthedsmåling. De certificerede firmaer er underlagt kontrol med, at de har de nødvendige kompetencer, at de har deres kvalitetssikring i orden, og at de får deres måleudstyr kalibreret løbende.

5. Certificeringsordninger

De to certificerings-ordninger er etableret af:

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S og
Dansk Standard.
Alle virksomheder, der opfylder betingelserne, kan blive certificeret af en af de to udbydere. Ingen af de to ordninger er indtil videre akkrediteret af DANAK.


Hvordan opnås tætheden

1. Placering af membraner

I lette vægge og lofts-konstruktioner kan tætheden med fordel opnås ved at placere membraner, så de ikke beskadiges som følge af ændringer i el-installationer, stikkontakter og lampeudtag eller indbygning af spots.

2. Samlinger

Såfremt tætheden er opnået med membraner, er det vigtigt at sikre, at samlingerne er tætte og at levetiden af tæthedsløsningen svarer til levetiden for den konstruktion, løsningen er indbygget i. Anvendes fx tapesamlinger, hvor der kan være usikkerhed ved hæftningen på langt sigt, bør løsningen suppleres med klemte samlinger.


Måling af større bygninger

1. Større bygninger

En række firmaer har erfaringer med måling af tæthed i meget store bygninger. Her er det vigtigt, at det sikres, at bygningen er klargjort hertil. Prøvningen sker typisk med et større antal ventilatorer.

2. Etagebygninger

I større etageejendomme stiller nogle kommuner krav til måling af tæthed i enkelte boliger.  Her vil en tæthedsmåling udover utætheder i klimaskærmen også kunne vise, om der er mangelfuld tæthed af etageadskillelse eller vægge til tilstødende boliger.

3. Manglende tæthed

Her vil en tæthedsmåling udover utætheder i klimaskærmen også kunne vise, om der er mangelfuld tæthed af etageadskillelse eller vægge til tilstødende boliger. Mangler der både har betydning for lydisolation og brandsikring.

4. Problemløsning

Det kan også være hensigtsmæssigt at analysere eventuelle mulige risici og håndtere dem. Er der fx facadepartier med stor gentagelses-effekt, kan en tæthedsprøvning af et facademodul være fordelagtig, så eventuelle problemløsninger ikke gentages 1000 gange.


Kan tætheden opretholdes i bygningens levetid?

1. Tætte gamle huse

Erfaringer med robustheden af tætte bygninger er ret begrænsede. Ved måling er det konstateret, at et lavenergihus opført ved Danmarks Tekniske Universitet omkring 1980 stadig 30 år efter var meget tæt.

2. Parabol & antenner

af 20 lavenergirækkehuse var de fortsat uforandret tætte. Imidlertid var der i bebyggelsen efterfølgende installeret paraboler og antenner.

3. Store lækager

Gennembrydning af membraner var imidlertid foretaget på en sådan måde, at tætheden ikke var blevet forringet i dette byggeri. I nyt byggeri bør fremtidige gennembrydninger forberedes, så de kan ske uden store lækager.

4. Sikre lufttæthed

Almindelig vedligeholdelse med tjek af tætningslister på døre og vinduer er ligeledes nødvendige for at sikre en fortsat lufttæthed.


Kilder

Eksempelsamling om Energi BR2015

Relevante artikler

VidencenterTrykprøvningPriserKontakt